Anders myser på livets særere sider

Side 2/55: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »

2015-10-09

Ølgudinnen Ninkasi

Vi hører ofte at et finnes mange ølguder og -gudinner, men det er sjeldent man finner skikkelig dedikerte eksemplarer av arten, for ofte er ølet var en tilleggsattributt. Ett av unntakene er den sumeriske Ninkasi. I dette innlegget skal jeg se mest på aspekter rundt navnet hennes, så kan vi heller ta selve damen senere.

Hobbyetymologi er et hyggelig, om enn ikke nødvendigvis vitenskaplig tidsfordriv. Jeg festet meg ved stavelsen «kas» i Ninkasis navn, og samtidig sies det at «kash» var et ølnavn i Egypt. Tilfeldig? I Russland finner vi kvas. Tilfeldig? Og nederlandsk kaas og engelsk cheese lyder temmelig likt. Tilfeldig? Og skulle det hele kanskje være beslektet med et av de gamle norske ordene for gjær: kveik?

Men la jeg starte med å avlive en etymologisk myte: at det engelske ordet «cash» skulle komme fra et egyptisk navn på øl fordi egypterne brukte øl som betaling, visstnok spesielt under pyramidebygging. Øl har utvilsomt vært brukt som betaling, men da helst som betaling i naturalia eller gjennom kost-og-losji som en del av lønna. Det er vel mindre sannsynlig at man har drasset rundt på øl som noen meningsfull parallell til våre dagers kontanter eller «cash». Videre er det en langt mer troverdig forklaring at cash (à la kontakter) kommer fra ordet cashier, som var den personen som bestyrte pengekassa, slik at kasse og cash har felles opphav. Dessuten er cash i betydningen penger registrert før hysteriet rundt Egypt tok de helt store høydene utover 1700-tallet og Napoleons militært fiaskopregede felttog til Egypt.

Det finnes også en annen etymologisk forklaring, for det fantes visstnok en mynt kash som ble brukt i det portugisiske koloniriket, og det er foreslått at den har gitt navnet til kash for kontanter. Det er jo ikke utenkelig, men det virker mindre trolig enn at det skulle stamme fra kasse/cashier. Og det vil uansett ikke lede oss noe lenger i retning av egyptisk kash-øl.

Men tilbake til Ninkasi. Jeg nevnte dette for en bekjent med språkfaglig bakgrunn, og han var nøkternt kjølig til tanken. Han poengterte nokså umiddelbart at sumerisk som språk var temmelig isolert fra andre kjente språk, og at det derfor var grunn til å være skeptisk til påståtte sumeriske ordlån til andre språk, med unntak av akkadisk. Han ville først se dokumentasjon om han skulle tro på at ord havnet i egyptisk og ikke minst i indo-europeiske språk.

Om vi ser på Ninkasi, så synes nin- å være en vanlig forstavelse for gudinner, mens -kasi ser ut til å være knyttet til brygging og finnes brukt i mange varianter over øl og brygging. Dermed kan man kanskje oversette det bokstavelig som «ølgudinnen» og ikke nødvendigvis som et egennavn. Det gir mening for en bryggegudinne, og åpner til og med for muligheten for at navnet kort og godt bare er en tilleggstittel for en annen gudinne. Mytologiske universer er tross alt fulle av guder og gudinner med multiple personligheter og roller.

Men la oss begynne å nøste fra den andre enden. På norsk har vi mange ord for gjær, hvorav «kveik» er ett. Det er trolig beslektet med verbet å kvikne (eng: to quicken) for oppfriskelse, det våkner til liv og/eller blir mer livskraftig, hvilket er en god beskrivelse av gjær. Engelsk quick knyttes da også mot PIE *gweie- for betydning å være levende, og er beslektet med ord som vita og bios. Ivar Aasen lister kveik med betydningen gjær, spesielt ølgjær. Hans Ross lister naturlig nok ikke ordet direkte, men legger til «kveikflerra» for en flytende skive av gjær, og «kveikstokk» for en gjærstokk som brukes til å lagre gjær mellom ulike brygginger.

I Online Etymology Dictionary listes «kvass» som det russiske lavalkohol-ølet, med referanse til russisk kvas for gjær, som de videre sporer til OCS kvasu for gjær, og kobler mot latin caseus for ost. Dermed skulle slektskapet med engelsk «cheese» og nederlandsk «kaas» være rimelig sikret. De kobler det til PIE *kwat- å gjære eller å surne, og videre mot sanskrit kvathati for å koke eller syde. Det å koke eller syde er jo nettopp en vanlig betegnelse på gjæring, der den gjærende væsken har en bevegelse som minner om koking, selv om det ikke konkurrerer med virkelig koking i temperatur. Alle som har sett gjæringsfatene i whisky-industrien vil vite hva jeg sikter til.

Det mangler da en god kobling mellom kveik og kvas, og det er ikke innlysende at det finnes en kobling. Likevel er det ikke utenkelig at to ord, ett for koking/syding og ett for liv/aktivitet har et felles opphav, men det blir jo bare en ren spekulasjon.

La oss starte i andre enden, og se om vi kan koble sumerisk -kasi til akkadisk i det minste. Hecker og Sommerfelds «A Concise Dictionary of Akkadian« lister kasmahhum som «first class beer» og refererer til slektskap med sumerisk. Under definisjonen av billatu (en ingrediens for øl) listes kasus(s)a som andreklasses øl.

Akkadisk har et annet ord som knyttes til øl: sikkatu, som Hecker og Sommerfeld oversetter som som gjær eller øl, selv om den vanligste betydningen av ordet er i retning av noe som er spisst: nagle, stake, plog. Dette høres beslektet med sikaru på sumerisk, og videre med hebraisk shekhar. Om vi forfølger den ordstammen videre, ender vi med eplesider via et gammeltestamentlig navn for det litt vage «sterk drikke», som muligens kan være en feiloversettelse der «øl» hadde vært bedre. Ordet dukker også opp i yiddish som shikker, med betydningen av å være dritings.

Det er tvilsomt om stavelsen «ka» i sikaru er har noe med «kas» i Ninkasi, men uansett er sikaru i hvert fall et eksempel på ordlån fra sumerisk, via akkadisk og hebraisk til gresk, latin og dagens vesteuropeiske språk. Ordet kan også ha gitt opphav til sukker, hvilket gir mening når man tenker over at et ugjæret vørter er en veldig søt drikke.

Hecker og Sommerfeld lister også andre varisjoner over ka/kas i akkadisk som de knytter mot sumerisk: ulusianu er daddel-søtet emmer-øl, og han refererer til at det kommer fra babylonsk kas.ulusin som igjen stammer fra sumerisk. Igjen, mazu er billig øl, med opphav i kas.sur.ra siden mazau er å presse, og betydningen er trolig at det har vært overpresset. Ordet er beslektet med mezu - ølbrygger, og vi finner også esirratu for 'pressing stone' som også er brukt ølrelatert. Formodentligvis var pressing en del av bryggeprosessen.

Forøvrig, akkurat dette med pressing i bryggeprosessen er interessant. Det er såvidt jeg vet er det ingen som driver med pressing i vestlig brygging – om vi ser bort fra visse ineffektive teknikker av brew-in-a-bag, der man i USA har fått nyordet «a squeezer» om en brew-in-a-bag-hjemmebrygger som klemmer væsken ut. Under sakebrygging brukes det forøvrig presse. At man presset ett-eller-annet, og at det ølet som ble til ved pressing indikerer muligens at man presset de siste restene – formodentlig av sukker – ut av et slags meskesteg. At overpressing gav lavere kvalitet er helt konsistent med dette.

Flere andre ord med forstavelsen kas- synes å være beslektet – brød, møller, bryte brød. I Sumer virker det som brød eller en slags kjeks var et mellomstadium for øl og som som kunne langtidslagres, og at dette ble smuldret opp i vann før gjæring. På sumerisk brukes bappir, på akkadisk bappiru. Stavelsen kas dukker også opp innen begravelsesofring, hvilket får det til å rykke i ryggmargen til en ølhistoriker, men uten at det er eksplisitt grunnlag for å insistere på at det var ølrelatert.

Jeg mener det er svært godt grunnlag for å koble sumerisk ninkasi til akkadisk kas- som et ølrelatert ledd. Problemet er at der sikaru har gått videre over i hebraisk, er det ikke lett å se at akkadisk ka(s) for øl har spredd seg videre. En litt for fristende kandidat til å forbigås i stillhet er et øl som nevnes i greske tekster som camon eller camos, og som på latin kalles camum. Men da er vi et par århundrer inne i vår tidsregning, og i området innover på Balkan, så det er et litt vel stort hopp. Enda lengre unna ligger keltiske variasjoner som kerbesia og cwrw, som Wiktionary kobler mot PIE *kherh, og skal være opphavet for det latiske cervisia. Det kan forresten også være opphavet til den mystiske «kjerringa» i stjørdalsølbryggingen, men det er en for lang historie å nøste opp her.

Wiktionary relaterer PIE *kherh også mot gamle ord for å blande, og sanskrit srayati for å koke. Gamkredlize og Ivanov kobler det mot *khr-em- for tykk saus eller byggrøt – tenk litt «creamy ale».

«Alle» hevder at kash er et egyptisk øl, men jeg klarer ikke å finne det. Det vanlige egyptiske ordet for øl var hnkt. Det finnes registrert en «ash» som et sudansk øl eller vin, men det virker ikke som det er fremtredende, og det er muligens snarere relatert til et stedsnavn enn det er til en drikk. Faktisk er trolig hele tanken om det egyptiske ølet kash ren diktning. Det kan ha startet med en lissom-etymologisk spøk à la kas/kash som så ble tatt alvorlig, eller det kan være en forvirret feiltakelse.

Min favorittmistenkte er Joseph Smith, grunnleggeren av mormonerkirken. Han «oversatte» et egyptisk papyrus-skrift. Smith hadde visse selvtilegnede kunnskaper om sumerisk språk. Da han utgav Mormons bok var ett av temaene at Israels ti tapte stammer endte i Amerika. Her finner vi alle elementene fra kash/cash-historien: sumerisk språk, egyptiske tegn, slavene som bygget pyramidene og som skulle fått kash-ølet. Dessverre finner jeg ikke noe som kan underbygge at dette stammer fra mormonernes skrifter, og livet er for kort til å studere dem inngående. Kanskje om det kommer et par mormonere på døra?

Så for å konkludere. Kvas, kaas og cheese er nok beslektet med hverandre, men neppe med kveik eller med cervisia – men alle ordene kan faktisk gå tilbake til en opprinnelse som går på koking, liv og bevegelse. Det er tvilsomt om noen av dem er beslektet med sumerisk kas, og egyptisk kash holder jeg for tull inntil noen kan vise meg en relevant referanse.

(©2015 Anders Christensen <anders@geekhouse> - tilgjengelig under Creative Commons CC-BY-SA 4.0.)

2015-10-07

Reindustrialisering

Jeg har ofte argumentert for at skalaen fra håndverk til industri er en uhensiktsmessig måte å forstå bryggerier på. Men selv om vi aksepterer grunnlaget for denne paradigmen, så er den allikevel i ferd med å miste sin betydning, liksom «håndverksøl» er i ferd med å miste sitt innhold. Dessverre.

Da håndverksbryggeriene kom, var det en dyp kløft mellom dem og industribryggeriene – i volum, utstyr, teknikker, profilering, øltyper, personal, utdanning og mye, mye mer. Mang en ølnerd har stått på kanten av den kløften og skreket eder og forbannelser og ikke minst fornærmelser til «de på den andre siden».

Men etterhvert som tiden har gått, ser vi en utglidning mellom de to konseptene. Kløften mellom dem er i ferd med å fylles igjen – fra begge sider. Industribryggeriene skaffer seg sine egne brands og produkter og profilerer dem som koselige, små og spesielle. Håndverksbryggeriene oppdager at industribryggeriene ikke brygget slik de har gjort utfra misantropisk vrangvilje, men fordi det er en høyst effektiv måte å brygge store mengder konsistent godt-nok øl. Potensialet i å klare å få til dét kan få noen og enhver til å glemme hvorfor man startet å brygge håndverksøl. Godt-nok er tross alt godt-nok. Man må være perfeksjonist.

I skjæringspunktet mellom de to konseptene ser vi det materialiserer seg en mellomting: noe med håndverksbryggeriets image og industribryggeriets teknikker. Med et perspektiv sett innenfra vil man kanskje hevde at det har håndverksbryggeriets hjerte og bare bittelitt av industribryggeriets hjerne. Men med et perspektiv sett utenfra kan det mistenkes for å ha industribryggeriets sjel i håndverksbryggeriets image – nesten som en ulv i fåreklær.

Dette er mest et forsøk på å rope et undrende lite varsko. Teknikkene bak det ølet «alle» ølnerder likte å hate for ti-femten år siden, det som var industrialisert, dødt, med bredde-appell og som var enkelt å fremstille – det ølet kryper stadig lengre inn blant småbryggeriene. Og invasjonen skjer ikke bare utenfra, den kommer kanskje mest innenfra. Flaskemodning? Tja, man har større kontroll på kullsyra om man tvangskarbonerer. Bunnfall? Vel, det er jo temmelig mange som misliker uklarheten det kan gi. Pellets eller blomst? Eller kanskje man treffer bedre med en justering med humleekstrakt etter hovedgjæringen? Trøbbel med diacetyl? Var det ikke et enzym-produkt for sånt?

Nye øldrikkere kommer til, og de tror det skal være slik, for de har aldri opplevd noe annet.

Storbryggeriene jobber seg innover fra andre siden. Det holder ikke lengre å brygge den lokale pilsen i industriell skala slik den alltid har vært brygget. Øl skal være intimt, spesielt og innbydende. Variasjon er ikke lengre bare et kvalitetsproblem, det er i seg selv en salgbar vare. For en utenforstående er det sannelig ikke lett å stå i puben eller ølbutikken og skille industriproduktene ifra ølet til et nystartet kjellerbryggeri. En gang i tiden var den industrielle skalaen bryggerienes stolthet. Idag er det nærmest en belastning og noe man ikke snakker så høyt om. Det passer ikke sammen med ølverdenens zeitgeist. Så man bygger et lite mikrobryggeri ved siden at det store, og fokuserer på det. Smoke and mirrors.

Og enda flere nye øldrikkere kommer til, og de tror det skal være slik, for de har aldri opplevd noe annet.

Men er det egentlig så farlig, da? Tja.

Fra tidlig 2000-tall misjonerte håndverksbryggerne i Norge for det gode ølet – ølet som var levende og flaskemodnet, som hadde bunnfall og som måtte behandles pent og lagres rett og serveres riktig. Ølet som kunne ha lagringspotensiale liksom en god vin, som kunne ha smaker og kompleksitet som overgikk det meste, og som måtte forstås og aksepteres, ikke bare konsumeres. Hver flaske var en opplevelse for seg selv, og konsistens var ikke nødvendigvis det viktigste – ikke fra batch til batch, kanskje ikke engang fra flaske til flaske, og slett ikke fra ungt via modent til vellagret.

I dag er det sikkert mange småbryggerier som fremdeles lever med og i denne visjonen. Men det synes som den stadig økende grad kolliderer med og bukker under for voksesyke, effektivitetskrav, forenklingskåthet, standardiseringsmani, variasjonsfobi og en ganske så solid dose praktisk realisme i norske småbryggerier: realisme innen områder som økonomi, ergonomi, logistikk og kvalitetskontroll.

Man koster ikke ut drømmen om det autentiske, småskala håndverksbrygget i én diger vårrengjøring. Neida, drømmen ryddes pent bort, bit for bit, og hver enkelt endring er alltid overbevisende kommunisert, bryggeteknisk vel fundert og smaksmessig så godt som umerkelig for smakspaneler og kundegruppen som helhet. De tyngste ølnerdene merker sannsynligvis ingenting, for de drikker uansett sjelden samme øl to ganger om de heller kan drikke noe de aldri før har smakt.

Men så står vi der etter noen år og kikker oss bakover, klør oss i hodene våre og spør: Hvor ble det egentlig av alt det gode ølet og de store ølopplevelsene? Joda, men det er nødt til å bli slik, vil kanskje noen insidere innvende. Kanskje det er korrekt, men spørsmålet om hvorvidt det var uungåelig er et sidespor. Det relevante spørmålet er om det virkelig var dette man drømte om og siktet på?

Mang en brygger har nok drømt om å produsere øl med litt mindre av alle de tidvis uforutsigbare biologiske prosessene i gjær og malt og den kompetansetunge prosessen. Idag er man i stand til å blande sammen en maltbasert rusbrus med humlepreg, men ingen ville turde å kalle det øl, og vi kommer neppe dit i overskuelig fremtid. Men drømmen om det lett-produserte ølet lever nok videre – bare tilsett noen «mirakeldråper» med smakskonsentrat i rett styrke- og blandingsforhold, og så vips: instant kvalitetsøl. Det er nesten som ølverdenens svar på idrettens doping.

I virkeligheten kommer nok den gode smaken i ølet fra å gjøre bryggingen på rett måte, men dét er lett å overse. Uforutsigbarhet og iboende variasjon er kanskje noe man kan organisere og kvalitetssikre seg bort ifra, det er også en ingrediens i de virkelig store ølopplevelsene. Uten dem ville ølet bare være en tørsteslukker. Det er de samme momentene som gjør en fotballkamp spennende, eller som gjør pakkeåpningen på julaften til kveldens høydepunkt. Men det variable, det personlige og det uforutsigbare er iltre fiender av storskala produksjon … dersom det ikke kan gjøres konsistent variabelt, generelt personlig og planleggbart uforutsigbart.

Det forutsigbare breddeappellproduktet med lang holdbarhet og lav variasjon var den hellige gral for produsenter fra en gang utpå 1800-tallet og gjennom mesteparten av 1900-tallet. Mikrobryggerirevolusjonen var ikke bare et opprør mot lite smak, det var også et opprør mot en industriell produksjonstankegang – en tankegang som gav oss konsistent og teknisk godt øl. Men som så mange andre revolusjoner endret den mål og mening underveis, og den begynte å assimilere mange av de tankene som den opprinnelig var et opprør mot.

Dersom visjonen om det gode og genuine håndverksølet virkelig betydde noe, dersom det virkelig var et smaksmessig mål med mening og innhold – hvorhen er vi på vei idag? Ender vi virkelig bare opp med industriøl med håndverksetiketter?

(©2015 Anders Christensen <anders@geekhouse> - tilgjengelig under Creative Commons CC-BY-SA 4.0.)

2015-10-06

Tyske bergensbryggere

Her er en liste over folk som har fått borgerskap i Bergen, med «brygger» som yrke under registreringen, i perioden mellom 1600 og 1750. Informasjonen her kan fortelle oss litt om øl og brygging i Bergen på 1600- og 1700-tallet.

I våre dager tenker vi på borgerskap som en slags iboende rett, men en gang trengte man borgerskap for å kunne drive handel eller håndverk. Sirlig førte protokoller over borgerskap er viktige historiske dokumenter, selv etter at deres opprinnelige verdi som personregister har gått ut på dato.

Lista under er hentet fra Digitalarkivet. De fleste er tilflyttede, men noen er også født i Bergen. Borgerskap i Bergen var ikke noe man automatisk fikk bare fordi man var født og døpt der, man måtte søke om det.

Navn Stilling Fødested Dato
Melkeor van Neilicke brygger 1611
Poell Gierdtzen brygger Stralsund 1613
Morten Jesperssen brygger Vistofte 1615
Hans Fendschaen brygger Schwerin 09.02.1647
Peter Wulff brygger Nyenstadt 04.04.1655
Søffren Rassmussen Grindøe brygger, bor ved Nøstet 04.04.1655
Hellmiche Schaede brygger Bremen 05.07.1655
Hans Ibsen brygger Nested 21.04.1656
Jacop Fos sejler og brygger Wismar 21.04.1656
Giert Hache brygger Lübeck 13.08.1656
Anders Andersen brygger Glomnes i Indviken 22.02.1658
Oluff Troenssen brygger, ops. b. 5. juli 1683 Flekkefjord 08.06.1658
Fredrich Schockeler brygger Stotel ved Bremen 13.04.1659
Dauidt Pegell brygger Krestorp i Mecklenburg 29.01.1662
Samuell Pederssen brygger, bor i Stenkjælleren ved Stølen Sogndalsfjæren 22.03.1664
Johan Geuers brygger Sandviken 18.04.1692
Niels Steengaard brygger Horsens i Jylland 18.04.1692
Otte Lambrechts brygger Bergen 24.11.1692
Laurits Christensen Schiøt brygger Hjøring i Jylland 29.08.1695
Christeny Reinholtsen Wibdorp brygger Bergen 14.11.1695
Teves Dyring brygger Bergen 20.02.1696
Rasmus Torgiersen brygger Bergen 27.09.1697
Johan Veneke brygger Bergen 19.09.1698
Peder Frandsen brygger ved Veile i Jylland 19.09.1698
Erich Nielsen Hyld brygger Bergen 26.09.1698
Hendrich Barner brygger, tilforn skomager 17 febr. 1687 07.06.1703
Laurits Størchsen brygger Os prg. 25.02.1704
Luder Jewen brygger Bremen 28.08.1704
Søren Kiergaard brygger Aalborg 14.12.1705
Lüder Bremer brygger Bremen 03.05.1706
Johan Lindemann brygger Lüneburg land 07.06.1706
Anders Koll brygger Romedal paa Hedemarken 14.05.1708
Erich Halversen brygger Nerstrand i Stavanger len 05.03.1711
Friderich Toravest brygger grevskabet Diepholz i Lüneburg 14.07.1712
Jacob Faber brygger ved Clausholm i Jylland 23.05.1715
Lars Ellertsen brygger Kvinnhered prg. 01.08.1715
Gierdt Bekker brygger ovenfor Bremen 16.01.1716
Helle Holman brygger Stavanger 16.01.1716
Anders Erichsen Eide bryger bryggeri, frihed efter forord. 16 decbr 1707 Nordfjord 09.03.1716
David Sylwester bruger et lidet bryggeri Flekkefjord 14.01.1717
Ove Holum bruger bryggeri Throndhjem 13.09.1717
Johan Lagman bruger en lidet bryggeri Bremen 21.12.1717
Johan Pouelsen Schunkel bruger bryggeri Fyn 09.01.1719
Berent Speckman bryger bryggeri grevskabet Diepholz i Lüneburg 11.11.1720
Johan Bruus holder vertshus og bryggeri Bergen 27.04.1730
Abraham de Erpecom brygger Bergen 03.11.1733
Hendrich Becher brygger Bergen 30.11.1734
Søren Næverman brygger Bergen 02.08.1735
Jens Bloch brygger Vesteraalens fogderi 30.09.1738
hans Holm brygger Bergen 28.10.1738
Mats Refdal brygger Bergen 17.03.1739
Christen Monsen brygger Bergen 09.07.1739
Michel Steen brygger Bergen 13.03.1742
Daniel Blumendahl brygger Wismar 05.02.1743
Herman Danielsen brygger Bergen 11.06.1744
Andreas Garman brygger Finmarken 15.09.1744
Daniel Friel brygger Bergen 15.09.1744
Frederich Wæsenbærg brygger Wismar 22.09.1744
Jacob Conradusen de Lange brænnevinsbrygger Bergen 14.06.1746
Frantz Schultz Spechan brygger Bergen 29.08.1747
Hans Poulsen von der Lipp brygger Bergen 29.08.1747
Ole Brose brygger Hardanger 23.02.1750
Petter Birch brygger Randers i Danmark 26.11.1750

Det overrasker ikke at det flyttet inn personer til Bergen fra områdene rundt, for slik har dynamikken alltid vært mellom byer og deres omland. Men at bryggere flyttet til Bergen fra Tyskland og Danmark kan bare tolkes som at det var håndverkere, og ikke «kjøkkenbrygging» for å spe på inntekten. Og det skjedde ikke bare én gang, men 26 ganger ifølge denne kilden.

Vi skal også være åpne for at lista kanskje ikke er komplett. Det er mange som ikke er markert med et yrke, så som Clamer Eberhard Meltzer. Han var markert som brygger i folketellingen i 1714, men det er fullt mulig at brygging var et yrke han tok opp, ikke noe han flyttet til Bergen for å utøve. Vi skal komme tilbake til Meltzer og bryggeriet hans i senere blogpostinger.

Datene kan nemlig synes noe hullete, for det er mange flere enn Meltzer som ikke har fått registrert noe yrke. Det er tidshopp for bryggere i periodene 1615-1647 og 1664-1692. Sammen med et hull på 1720-tallet er det fristende å spekulere på volumet tilflyttede bryggere egentlig var større. Dette kunne selvfølgelig også skyldes nedgangstider eller et opphold i innvandringen av bryggere, eller at man hadde tilstrekkelig med bryggere for en periode, men det er mest sannsynlig at det skyldes variasjon hvordan og hva man registrerte.

Det er heller ikke noen klare data på hvor lenge de ble værende, og om de fortsatte innen bryggefaget. Dog må vi anta at ikke alle forsvant fra Bergen eller fra bygging veldig raskt.

Utfra denne statistikken ser vi også hvordan Bergen beveger seg fra å være en slags utpost av en tysk handelsby, til gradvis å få et mer norsk-dansk og lokalt fokus. Her har vi bare vist bryggere, men vi kunne sett på alle yrkesgrupper for å studere det nærmere.

Dog, la oss holde oss til bryggerne. Hva må det har betydd for ølet i Bergen at såvidt mange bryggere i byen kom fra Tyskland og formodentlig var opplært innen bryggekunsten der?

 • For det første må det ha betydd at man brygget øl i tyske ølstiler, hva nå det enn var på 1600-tallet. Tross alt var Bergen full av personer fra Tyskland eller med slekt derifra. Dernest handlet man mye med Tyskland og Nederland. Det ekskluderer selvfølgelig ikke muligheten for at det også ble brygget i mer tradisjonell norsk ølstil à la gårdsbrygging. For eksempel ser vi at Ole Brose fra Hardanger tok borgerskap i Bergen som brygger i 1750. Jeg tror vi kan anta at skiftet av fokus ifm borgerskap i Bergen også gjaldt ølstiler – fra tysk mot norsk og dansk.

 • Det virker lite sannsynlig at alle disse tilflyttede bryggerne fra Tyskland dro til Norge for å hjemmebrygge øl på kjøkkenet. Bergen var knutepunkt for handel med Norge fra Vestlandet og nordover, især med fisk fra Nord-Norge. Til Bergen kom det utallige skip fra Østersjø- og Nordsjøområdet. Skipene hadde mannskap som ville ha øl og andre forlystelser. Handelshusene i Tyskland hadde sin egen stab i Bergen, som også trengte blant annet øl. Det var et marked for «tysk øl», det var innvandring av tyske bryggere, og da må vi kunne anta at det ble brygget i typisk tysk stil, med tyske teknikker og i «tysk skala».
 • Om vi ser bort fra disse gamle protokollene, skulle vi trodd at man importerte øl fremfor å brygge det i Bergen. Tross alt var Bergen eksporthavn, spesielt for fisk. Det må ha vært mer ledig lastekapasitet på skipene til Bergen enn fra Bergen. Så hvorfor kunne man ikke like gjerne tatt med ølfat fra Tyskland på reisen til Bergen? Formodentlig gjorde man også dét, trolig spesielt for sterkere og mer eksklusive øltyper. Men i henhold til disse protokollene må det i også ha vært en utbredt bryggeaktivitet også lokalt i Bergen. Hvorfor? Det kan ha noe med kostnader, siden øl er 90-ish prosent vann og dyrt å frakte. Det kan ha hatt noe med holdbarhet, siden øl er ferskvare og var notorisk ømtålelig for transport. Kanskje har det også noe med årstider å gjøre. Øl kan man ønske seg hele året, men frakteskutene kom sannsynligvis sesongbetont, avhengig av fiskeeksporten og helst utenfor årstidene med verst vær.

Ser vi på registeret av innflyttede drenger til Bergen i 1671 til 1760, finner vi at 80 av totalt 1333 personer var sønner av bryggere. Dessverre er det ikke oppgitt hvilket fag de innflyttede drengene skulle utøve, og det er slett ikke gitt at det er samme fag som deres fedre. Faget er implisitt bestemt av hvem de tjente hos, og krever kobling mot andre registre. Likevel, dette betyr at 80 personer over en periode på 90 år, eller 6% av de registrerte innflyttede drengene kom fra ølbyggerfamilier. Selv om det ikke sier noe eksplisitt om ølbrygging i Bergen, kan vi anta at det sier noe om kunnskaper om og forventninger til øl hos en betydelig andel av Bergens befolkning.

Og om vi ser på borgere registrert i Christiania fra 1698 til 1799, så er det registrert 2377 personer, hvorav 420 – dsv. 17,7% – er karakterisert som øltappere. Det er vanskelig å tenke seg så mye øltapping uten at det også er ølbrygging ett eller annet sted, men det listes ikke bryggere i listene. Var håndverksbryggeren et Bergensfenomen, mens resten av landet i større grad var basert på småskala «kjøkkenbrygging»? Det skal vi se nærmere på dét i en annen blogposting.

(©2015 Anders Christensen <anders@geekhouse.no> – tilgjengelig under Creative Commons CC-BY-SA 4.0.)

Spennende! - lagt inn av Bernt - 2015/10/7 15:01:58
Takk for et spennende sammendrag om øltappere og bryggere i Bergen og Christiania i det 18.århundre! Det er vel neppe tvil om at de tyske bryggerne var opptatt av å brygge tyske øltyper, fremfor engelske eller norske, for den store gruppe tyske handelsmenn som ennå virket i Bergen. Jeg mistenker at det dreide seg om nordtyske øltyper, som Hanseatene lenge hadde eksportert fra Rostock, Lübeck og Danzig, muligens øltyper som ble borte etter at bayerølet til Sedlmayr utkonkurrerte dem fra slutten av 1820-tallet. Men det kan også dreie seg om Sødøl, som var populært i Danmark-Norge fra rundt 1700 og langt opp på 1800-tallet.

I den forbindelse kan det være interessant å se på en annonse i Bergens Adressecontoirs Efterretninger (BAE) 21.april 1870 som lød:

For Bagere. Sødøls Gjær i Müllers Bryggeri. Torvet

Müller Bryggeri, som også benevnes E. Müllers Bryggeri og lå ved Torvet i Bergen, ble sannsynligvis etablert av en tysker. Det fantes nemlig flere tyske Müllers i Bergen på begynnelsen av 1800-tallet men den eneste passende, med et fornavn på E, var en Emil von Müller, født i Hamburg 1835 og etablert som kjøpmann i Bergen. På 1860-tallet var imidlertid en nordmann, Johan Ingvard Singdahlsen fra Laurvig, brygger på Müllers og muligens eier, siden det er han som har signert mange av annonsene. Til tross for sine tyske aner ser Müllers Bryggeri i hovedsak ut til å ha brygget "huusholdningsøl" (BAE 20.mars 1869) og altså Sødøl, ingen annonser fra Müllers Bryggeri nevner noe annet. Det er vel ikke utenkelig at flere av de andre tyske bryggeriene i Bergen kan ha brygget tilsvarende øl?

Når det gjelder Christiania har jeg forundret meg over at Christiania Borgerbok 1698-1799 ikke nevner bryggere, bare øltappere. Det er spesielt interessant siden to personer, som vi fra andre kilder vet hadde kommersielle bryggerier, ikke står oppført med disse. Jeg tenker da på Lars Gad og Christian Stabell (skrevet Stabel i noen kilder), som begge skal ha drevet skipsølbryggerier nær havnen i Christiania på 1770- og 1780-tallet.

I den nevnte Borgerboken står Christian Stabel oppført med borgerbrev som skipper fra 1.juli 1766 og som kjøpmann fra 28.november 1775. Året etter, 18.oktober 1776, fikk han dessuten kongelig bevilling til å holde "skibsbyggeri", muligens menes det her bryggeri, men noe mer står det ikke. På s.450 i "Gamle Christiania Billeder" (J.W. Cappelens Forlag, 1909) skriver Alf Collett at i 1776 fikk "Christian Stabell kongelig Bevilgning til at oprette et Skibsølbryggeri". Rart at ikke dette nevnes klarere.

For Lars Gad nevnes det bare at han fikk sitt borgerskap som kjøpmann i Christiania 25.februar 1766, ikke at også han fikk kongelig bevilling til å starte et skibsølbryggerie - noe han selv annonserte slik i Norske Intelligenssedler 26.nov 1777:

NB. Dernest bekiendtgjøres for de Herrer Skibs-Reedere og Søe-Farende, "at jeg efter Kongelig Bevilgning allernaadigst er bleven tilladt her paa Stædet at oprette et Skibs-Øl-Bryggerie, hvorved jeg kand forsyne, saavel Indenlandske som Udenlandske Skibe med fornøden Skibs-Øl, i hvilken Anledning jeg vil have mig re-commanderet hos Vedkommende, som saadant maatte behøve".
Jeg indestaar alletiider for en god og reedelig Behandling. Christiania den 10.november 1777.

Det kan derfor virke som om borgerne i Christiania, eventuelt de som holdt borgerboken ajour, ikke tenkte særlig høyt om ølbrygging, da dette ikke ble tatt med i yrkesbeskrivelser eller eierskap. For med så mange øltappere i byen, mange av dem små og fattige, kan det ikke ha vært snakk om å skjenke dyr importøl - det må ha vært brygget en god del øl lokalt i Christiania. Men altså uten at det har satt spor etter seg i Borgerbok eller folketellinger.

2015-10-05

Bergen i 1714

Jeg fortsetter dissekering av folketellingsdata for å se om de kan fortelle oss noe om brygging. Her er folketelling ifm krigsskatt Bergen mai 1714. Merk at den inneholder kun informasjon om hver husstands overhode.

Derfor er det flest menn, men også enker som er listet. En og annen ugift ugift kvinne er også med. I denne folketellingen er det rundt 2700 personer, hvorav rundt 460 enker, men siden hverken barn eller andre husstandsmedlemmer er talt med, var folketallet i byen langt høyere.

La oss først se på de som er nevnt som bryggere. Tilsynelatende er det mange forskjellige skrive- og stavemåter, og dermed kan man mistenke at også kategoriseringen varierer etter hvem som har ført protokollen – eller dagsformen for den saks skyld. Et interessant videre prosjekt ville være å sjekke om variasjonene er konsistent med håndskrift, for da kan man trolig se bort fra dem. Under har jeg imidlertid tatt teksten som den står i Tore Hermundsson Vigerusts transskripsjon fra 2007 (se også her). La meg gruppere etter beskrivelse og kommentere i forkant.

Først har vi Meltzer, som er den eneste som er beskrevet med «bryggeri», selv om endel andre har fått beskrivelsen «lite bryggeri», eller arbeidsbetegnelsen «brygger». Meltzer og hans kone kom fra Ravensberg i Tyskland. Det hadde vært interessant å visst om denne særegenheten i beskrivelse er uttrykk for at det er noe spesielt over hans bryggeri. Det er forøvrig interessant at navnet hans betyr «malttilvirker» på tysk, men innen 1714 må vi anta at tradisjonen med kobling av navn og yrke var forlengst var forbi.

Clamer Eberthard Meltzer, Bröggeri

Deretter har vi seks kjøpmenn som også er angitt som bryggere. Det bør nevnes at manntallet inneholder et tresifret antall treff på kjøpmann, så det at en kjøpmann også brygget, ser ikke ut til å ha vært det vanlige. På den andre siden ser yrket kjøpmann ut til å ha vært kombinert med relativt få andre ting enn brygging. Noen få har det kombinert med krambod eller høkeri, én har et salteri, en annen er skipper, og noen er markert som «Nordfar-handel».

Kjøpmennene ser ut til å ha hatt høy status. Det er ingen av dem som har fått påtegnelse om at de er fattige, selv om noen av kjøpmannskapene er markert som små. Vi må ikke tolke kjøpmann som en butikkeier slik ordet forstås i våre dager. Det er vel nærmest en grossist eller et mellomledd mellom «produsent» og ankomne skip. Med et butikkutsalg må man heller tenke på en krambod eller et høkeri.

Jacob Butaud, Fransk Consul, bröger, og Kiöbmand
Lars Matzen Östmand, Brygger og Kiöbmand
Peter Mohl, Kiöbmand og brögger
Hans Kolbring, Brygger og Kiöbmand
Hans Mathias, brögger og Kiöbmand
Jost Maass, brögger og Kiöbmand

(Og Austmann bryggeri som var så sikre på at de ikke skulle kollidere med noe annet bryggeris navn, og så dukker det opp et mulig Östmands bryggeri i Bergen i 1714.)

Neste kategori er bryggere. Dette er formodentlig personer som primært har brygget som næringsvei. Her finner vi de to første kvinnene, navngitt etter sin ektemann og sin far. Heller ikke her er det noen anmerkninger som skulle på fattigslighet. Det er notert «liden Næring» for en av dem, men det kan tolkes som at han kun brygger litt.

Casten Janßen Wildenrath, Brygger
Friderich Tornvæst, Brögger
Jonas Ruus, Brygger
Sören Sörenßen, Brygger
Salig Henrick Smits datter, brögger
Henrich Urdahl, Bröger
Erich Halverßen, Brygger
Jens Wrede, Brygger
Anders Cold, brögger
Henrick Sasß, Brögger
Jesper Anderßen, brögger, liden Næring
Allert Hollemand, brögger
Salig Berent Henrickßens Enke, brögger
Didrick Sinning, Brögger

Neste kategori er små bryggerier. Jeg mistenker at dette er kjøkkenbrygging i hjemmet. Her finner vi at 6 av 17 er kvinner, og vi finner at bryggingen tidvis er kombinert med annen næringsvei: matros, styrmann, båtsmann, kjører, mætter (en som måler). Bare én av dem har en bemerkning som kan tolkes i retning av fattigdom.

Johanne Wulf, lidet bröggerie
Petter Riman, lidet bröggerie
Hermand Gierding, lidet bröggeri
Lißbet Kock, lidet bröggeri
Karen Salig Broderßens Enke, lidet Bryggerie
Michel Skram, lidet Bryggerie
Erich Hyld, lidet bryggeri
Christen Reinholtzen, lidet brögeri
Albert Næverman, lidet Bryggerie
Lars Eilerßen, Matross, lidet bröggerie
Zacharias Hanßen Veigner, Styrmand, lidet bryggeri
Peder Drög, Mætter, lidet bröggeri
Catrine Wunsk Enche, lidet bryggerj
Birte Hansdatter, Enke, lidet bröggerie
Claus Jörgenßen, baadsmand, lidet bröggerie
Lars Störkßen, Kiörer, og lidet bröggerie
Rolef Lampis Enke, lidet bryggerj, liden Vilchor

Så har vi en kategori som er angitt at de bruker et bryggeri. Etterpå kommer det også en kategori som er bruker et lite bryggeri. Det kan virke naturlig å tolke dette som at de benytter seg av et brygghus eller andre bryggefasiliteter som er eid av en annen. Kanskje er det en person som besitter bryggeutstyr, og som leier det ut til noen andre for å brygge, eller som leier det ut når de ikke selv brygger.

Det kan også være på sin plass å nevne at det ikke var uvanlig med fellesbryggeri, der bryggingen gikk på omgang, men det er ikke her grunnlag for si at det var tilfelle i Bergen.

Henrich Thorafestes Encke, Bruger bröggerie
Johan Povelßen, bruger Bröggerie
Judith Salig Jacob Sems, Encke, bruger Bryggerie
Cort von Lübecks Encke, bruger bröggerie
Niels Mejer, bruger bryggeri

Den neste kategorien er i hvert fall ikke til å misforstå. Det må dreie seg om to enker som hjemmebrygger hos andre. Det vil si at om man ønsker å hjemmebrygge men mangler tid og kompetanse, kan de leies for jobben. Etterhvert som vi ser kvinneandelen øker i disse kategoriene, må vi også forvente at underrapporteringen øker. For et ektepar er det kun mannen som rapporteres i denne folketellingen, men det er lett å tenke seg at det fantes gifte kvinner som også lot seg leie til å brygge for folk, men der kun mannen og hans yrke er rapportert.

Erich Sivertsens Encke, lader sig leye, at brögge for folck
Rasmus Tarraldßens Encke, lader sig leye til at brygge for folck

Den siste kategorien av bryggere er de som bruker et lite bryggeri. Dersom vi antar en inndeling mellom kjøkkenbrygging som et lite bryggeri og et brygger- eller størhus med litt større kar som et (vanlig) bryggeri, så er dette personer som bruker kjøkkenet hos andre til brygging.

Jacob Janßens Encke, bruger lidet Bröggerie
Peder Franßen Wulf, bruger lidet Bryggerie
Claus von Recken, bruger lidet bryggerie
Alhed Salig Christen Monßens, bruger lidet Bröggerie, Slet tilstand

Man skal være forsiktig med å legge for mye i inndelingen i bryggeri og lite bryggeri, for det er ikke sikkert at alle er riktig notert. Likevel virker det som man bevisst har brukt det for å markere en forskjell i størrelse som man har ment har vært relevant å få med.

Er det korrekt å tolke inndelingen i bryggeri/lite bryggeri, og bruker bryggeri/bruker lite bryggeri som at det fantes ett bryggeri – Meltzers – som sysselsatte de fleste av de 14+6 bryggerne, og der også 5 brukere brygget? Nei, jeg tror ikke det. Det er mer trolig at det er en jevn overgang fra kjøkkenbrygging av øl som et lite bryggeri i den ene enden av skalaen, til et «skikkelig» bryggeri med dedikert produksjonsutstyr og kanskje noen få som arbeidet mot lønn. Det kan virke som Meltzer også var kjøpmann, og at oppføringen kun var litt ufullstendig.

Det er også viktig å huske på at lista over personer kun inkluderer familieoverhoder. Derfor må vi tro at det er en underrapportering av bryggende, gifte kvinner. Likeledes vil nok statistikken hoppe over sønner som arbeider med brygging i den grad de ikke ennå har stiftet eget bo.

La oss så se på øltapperne. Dette er personer som kjøper ølfat, og selger for servering og/eller i småkvanta, tildeles i mugger eller i flasker. Aller først har vi de som kombinerer øltapping med andre aktiviteter, og vi ser at liksom med brygging er også øltapping vanligst å kombinere med litt handel, men her også med håndverk.

Torchil Jenßen, Brendevins brender og tapper öll
Mogns Nielßen, öltaper og anden smaa Kiöbmanskab
Ole Joenßen, Matross, er kommen af Kongens tieneste, holder Krambod, og tapper öll, er enrollered i Trunhiem
Svend Holdbeck, Snedker, holder öltap
Carl Nielßen, öltapper og Kyper arbeidsmand
Ole Wilmand, Baadsmand, Tapper öl, lit Höckerie
Henrich Olßen, Tapper öll, har lidet höckerie
Lars Larßen Waage, Kiöbslaaer med bonden og holder öltap
Christopher Gierloff, Wever, og Roedemæster Skiencher öll, Ringe tilstand

Når vi ser på de som kun er angitt som øltappere, er det nesten halvparten kvinner – typisk enker – mens det i lista over ikke var noen kvinner. Øltapping er kanskje i enda større grad enn brygging en næringsvei for kvinner.

Jacob Nielßen, Tapper öll
Sören Jenßens Encke, Tapper Öl, Manden död i Kongens tieniste
Jver Sörenßens Encke, Tapper öll, Manden död i Tienisten
Mester Cairnairs Encke, Tapper öll
Anders Dishingtuns Encke, tapper öll
Jörgen Otte, Tapper Öll
Johan van Güllich, Tapper öll og Wiin
Ameling Hansen, Tapper öll
Hans Henrich Dedechen, Tapper öll
Henrich Marchus, tapper öld
Elße Salig Peter Schachts, Tapper öld
Christopher Steenßen, Öltapper
Harmand Hardi, ölltapper
Peder Jörgenßen, ölltapper
Niels Nielßen, Arbeidsmand, tapper öld
Hans Pederßen Gamstis Enche, tapper öld
Fridrick Govert, taper öll
Johan Haagen, taper öll
Henrick Spil, tapper öll
Lydtke Finck, taper öll
Marie Rydts, tapper öll
Sivert Handßens Encke, taper öll
Jörgen Lammers, Øltapper
Henrick Tams Enke, taper öll
Carl Christian Hornung, Öltapper
Hermand Lading, Öltapper
Karen Sergiants, Taper öll, Slet tilstand
Lars Erichsens Encke, Tapper öll, Slet tilstand
Joen Erichßen, Öltapper, slet tilstand
Cordt Hunnecken, taper öll, Slet tilstand
Philips Brons Enke, tapper öll, slete Vilchor
Jan Pederßens Enke, Ringe Vilchor, taper öld
Maren Anders, ölltapper, Ringe Næring
Willem Jeffes Encke, Tapper öll, ringe Vilkor
Nicolaus Hermandßen, Matross, holder ringe öltap
Lars Erichßens Enke, holder een ringe Øltap, og lever i slette Vilkor
Joen Olßens Encke, Tapper öll, fattig

Det er én person som har en litt spesiell formulering, der i stedet for «øltapper» så brukes «bruker øltapp», mens andre «holder øltapp». Det er mulig de to siste formuleringene skiller mellom å eie og å drive et serveringssted, mens den mer nøytrale formen «øltapper» brukes der man selv serverer i egne lokaler – i praksis sitt eget hjem. Dog vet jeg ikke, og vi skal være forsiktig med å legge for mye i variasjonene på formuleringer.

Biörn Biörnßens Kone, Manden er bortreist, og hun bruger ölltap

For kompletthetens skyld tar vi også med vertshusene, som vel omfatter overnatting, men trolig også mat og drikke.

Joachim Friele, holder Vertzhuus
Tönnes Janßen, holder Wertshuus
Alke Börts, Enke, holder Wertshuus
Jocum Buhls Enke, holder Wertshuus
Dorthe Bertels Enke, holder Wertshuus
Ludvig Biscop, holder Wertshuus
Henrick Dichmeyer, holder Werthuus
Kari Bremmer, Een liden Kramboed og holder Vertzhuus

To stykker har fått yrket at man skjenker øl. Jeg mistenker at det betyr at de arbeider som det vi idag ville kalle servitør. Også her er det mulig vi har en betydelig underrapportering, idet koner og sønner og døtre typisk ikke nevnes i denne lista

Michel Lunne(?), Skiencher öld
Stephen Röpche, Consumptions Skriver, skiencher öld

Til slutt er det to stykker som er benevnt som å selge øl. Det er litt usikkert hva som menes, for det er neppe bryggere eller øltappere, og både kjøpmenn og krambodholdere er klart definert. Man kunne tenke seg til at var et mellomledd som solgte øl på fat til forbruk i hjemmet, men med så mange lokale bryggere skulle man tro det var relativt lite rom et fordyrende mellomledd.

Arne Aamundßen, Selger öll
Ole Larßen, Selger Öll slet tilstand

Vi kan også se på et annet yrke som har litt med øl å gjøre. Idag bruker vi gjerne bødker som betegnelse på en tønnemaker, men yrket har også en annen betegnelse: kypper, som vi finner igjen på engelsk som cooper. Her må vi imidlertid huske på at tønner og fat ble brukt til langt mer enn bare øl.

Under er lista over de som er angitt som kyppere, og de er delt inn i tre grupper, kypper (22), kypper arbeidsmann (14) og kyppersvenn (1-2). Rett nok var det flere kyppere og bare én svenn, men svennene er formodentlig underrapportert siden de typisk ikke er husstandsoverhode. Det ser ut til at det var mange kyppere, hvorav noen også hadde folk til å arbeide for seg, og at det fantes en læreordning.

Jacob Sivertsen, Kipper
Marchus Mærl, Kypper og Roedemæster
Jon Olßen, Kypper enrolleret No 42
Zacharias Olsen, Kypper
Niels Olßen, Kypper
Jacob Thomeßen, Kypper
Jens Olßen, Kyper og Tambour ved Byen
Johannes Poulsen, Kypper
Didrick Skarmer, Kyper og Rodemester
Hans Berentßens Enke, Kypper
Ole Rasmusßen, Kyper
Antoni Raßmusßen, Kypper
Peter Zegelcken, Kypper og brandt Assistentz
Hans Johanßen, Kypper
Jngebricht Olßen, Kypper
Niels Antoneßen, Kypper
Johannes Handsen, Kyper, enroulleret
Christian Handßen, Kypper
Christopher Olßen, Kyper, armod og fattigdom
Maren Pedersdatter, Kypper Encke, slet tilstand
Jver Larßen, Kypper, Slet tilstand
Joen Larßen, Kyper, gandske slet tilstand

Den neste kategorien er spennende: «kypper arbeidsmann». Jeg mener det er grunn til å tolke det som at de arbeidet for en kypper som arbeidere. Merk at det ikke står noe komma eller «og» i titlene, slik det gjør over, der man har «… og Rodemester», «… og Tambur» osv.

Jngebrigt Joenßen, Kypper Arbeidsmand
Ole Raßmußen, Kypper arbeidsmand
Carl Nielßen, öltapper og Kyper arbeidsmand
Rasmus Antoneßen, Kyper arbeidsmand
Larß Handßen, Kyper Arbeidsmand
Bertel N:, Kyper Arbeidsmand
Ole Olßen, Kyper arbeidsmand
Daniel Arentßen, Kyper arbeidsmand
Joen Pederßen, Kyper arbeidsmand
Jacob Antoneßen, Kyper arbeidsmand
Anders Olßen, Kyper arbeidsmand
Lars Anderßen, Kypper arbeidsmand slet tilstand
Raßmus Pederßen, Kypper arbeidsmand slet tilstand
Abraham Einertßen, Kypper Arbeidzmand, Slet tilstand

Det er to referanser til kyppersvenner, hvorav den enn ser litt kryptisk ut: «Seiler for Kyppersvend». Ingen andre på lister har tittel av «seiler», og det virker ikke som «for» er forkortelse for forhenværende. Man kunne tenkt seg at det er en som gjør militærtjeneste i stedet for en annen, men også det føles feil, da listene gir langt mer detaljert informasjon om de som gjør militærtjeneste.

Jacob Larßen, Kyppersvend
David Anderßen, Seiler for Kyppersvend slet tilstand

Dersom vi bruker kypper som utgangspunkt, kan det virke som vi har mestre, arbeidere og svenner – altså en struktur for et tradisjonelt håndverk. Når vi så på brygging var det intet tilsvarende. Det var bryggere, men ingen bryggesvenner.

Det var mange som var markert som «bruker bryggeri» og «bruker lite bryggeri», men ingen «brygger arbeidsmann». Det er fristende å ta dette til inntekt for at bryggeriene i Bergen på dette tidspunktet var små og litt «enmanns» – eller rettere sagt «fåpersoners».

Kanskje det koker ned til noe rundt skalering. Brygging trenger noen kokekar, og som de fleste av dagens norske mikrobryggerier har merket: det dikterer mange aspekter av størrelse og lønnsomhet. Dersom det av ulike grunner var teknisk eller økonomisk uhensiktsmessig å skalere opp bryggeriets størrelse, så ville vi se mange men små bryggerier. Innen noen håndverk kan man vokse organisk, og ansette stadig flere etterhvert som forretningen vokser, men innenfor brygging er det noen rammer for størrelse som går på bryggverket, og som det ikke er innlysende hvordan man kommer rundt. I praksis er det kanskje kokekarene i metall som kan tenkes å være den største beskrankningen på størrelse. Jo større kokekarene blir, jo vanskeligere er de å lage og jo tykkere må metallet være. Dermed er det kanskje en naturlig øvre størrelse på bryggeriene?

For komplettheten og for sammenlikning har jeg til slutt tatt med noen personer i beslektede yrker. Det er tre vintappere og en eddiksbrygger. Selv om vi bærer i mente at denne lista er ufullstendig som yrkesoversikt, så indikerer det likevel noe om volum og fokus, og også noe om status når man tar med at de tre vintapperne er menn med «finere» navn.

Lorens Sintler, Wintapper
Henrick Hartvig, Wiintapper
Johan van Güllich, Tapper öll og Wiin
Johan Rosing, Brögger Edicke

Merk at jeg har tatt med et par personer flere ganger, når beskrivelsen har plassert vedkommende i flere kategorier.

Det er fristende å trekke følgende konklusjoner: Det var et langt sterkere fokus på øl i stedet for vin, som tross alt trolig var en dyr importvare for de rike. Mye av ølet var lokalt produsert, men vi kan ikke utelukke at det også ble importert øl. Selv om det var bryggerier av forskjellig størrelse, var det neppe noen som var store, og det er vanskeligere å se strukturen av et hierarki à la mester-arbeider-svenn, slik som vi ser for tønnemakerne. Det var mange personer som hadde brygging eller utskjenking av øl som sitt primære yrke, ikke minst enker.

Jeg slipper ikke disse folketellingsdataene her, men skal fylle på med mer data og info senere. De er svært interessante primærkilder til hvordan man produserte og drakk øl i gamle dager.

(©2015 Anders Christensen <anders@geekhouse.no> – tilgjengelig under Creative Commons CC-BY-SA 4.0.)

2015-10-04

Totalforbruksmodellen

Har du hørt om totalforbruksmodellen eller totalforbruksteorien? Ikke? Da er du neppe alene. Likevel er det en av grunnpilarene i norsk alkoholpolitikk. Dersom du synes Helsedirektoratet og avholdsbevegelsen har et irrasjonelt forhold til øl og alkohol, så er det kanskje fordi du aldri har fått med deg hva totalforbruksmodellen går ut på.

Ganske kortfattet: Totalforbruksmodellen dikterer at det for en gitt, uniform befolkning er et konstant forhold mellom alkoholforbruk og skadelig forbruk. I sin ytterste konsekvens vil det si at for hver flaske øl du jekker opp, jo større blir det totale alkoholforbruket, og dermed jo større blir det skadelige alkoholforbruket, og dermed jo større blir skadevirkningene av alkohol i Norge – og det er irrelevant hvor ansvarlig eller uansvarlig du drikker den flaska med øl – sålenge du drikker den.

Med totalforbruksmodellen i bakhodet er det med andre ord ingenting som heter ansvarlig bruk av alkohol. Om jeg tar en halvliter, øker det norske skadelige alkoholforbruket akkurat like mye som en fyllik eller en fylle-konemishandler hadde gjort det. Skadelig alkoholforbruk er proporsjonalt med totalforbruket … «Every bottle's evil, every bottle's bad!» for å omskrive Monty Python.

Rent intuitivt synes denne teorien å være temmelig suspekt. Den ble formulert på 1950-tallet av Sully Ledermann. Selv tilhengerne av teorien er stort sett enig i at Ledermann baserte den på tvilsomme antakelser, uggen statistisk analyse og utilstrekkelige data. Men de påpeker også at utilstrekkelig argumentasjon for en teori er ikke bevis mot den. For å illustrere: Jeg kan hevde at månen er en gul ost – og dét at jeg ikke klarer å dokumentere eller argumentere troverdig for det, er i seg selv ikke et bevis mot osteteorien.

Ledermanns utgangspunkt for teorien er også interessant. Tidligere tenkte man at overforbruk av alkohol var noe som heftet ved den som drakk for mye. Drakk du deg dritings, var det du og drikkingen din som var problemet. Løsninger måtte fokusere på deg, og omfattet gjerne innesperring på en anstalt og i hvert fall sosial fordømmelse.

Denne tankegangen hadde god klangbunn i Nord-Europa og særlig Norden. Men i sør-europeiske land var alkohol mer integrert i dagliglivet, og man aksepterte ikke like lett at den enkeltes alkoholforbruk binært falt i kategoriene veldig greit eller veldig ikke-greit. Ledermann var en fransk demograf som forsket på en overdødelighet blant franske menn. Han mente at den i stor grad var koblet til alkoholbruk. Gjennom statistisk analyse konkluderte han at rundt halvparten av alle dødsfall i mellomkrigstiden blant franske menn i alderen 35-50 involverte alkoholforbruk.

Ledermann helte mot at alkoholisme ikke egentlig var individuelle problemer, men et samfunnsproblem. Smak på ordet. Samfunnsproblemet i seg selv var at samfunnet kollektivt fremprovoserte disse skadevirkninger gjennom et høyt, felles alkoholforbruk. Ved å hevde at det var et konstant forhold mellom totalt alkoholforbruk og skadelig forbruk, åpnet han for å angripe alkoholisme fra en annen vinkel: om man fikk ned totalforbruket, så ville man automagisk få ned det skadelige forbruket – for de to var jo korrelert gjennom en statistisk lovmessighet.

Man kan spørre seg om det blir mindre alkoholisme bare fordi moderate øldrikkere reduserer forbruket sitt enda mer. Her kommer en annen antakelse inn: snøball-effekten, at alle våre handlinger får ringvirkninger. Man tenkte seg at man ikke kunne drikke en flaske øl på en ansvarlig måte uten at denne handlingen gav små men signifikante ringvirkninger som bidro til å presse opp det skadelige forbruket, i hvert fall om vi ser på store tall. Er du på lønningspils og sier nei, bidrar du til å roe han som alltid ender i rennesteinen, men om du tar en øl, bidrar du til det sosiale presset som hauser ham opp … sier visstnok teorien.

Ledermanns teorier fant god klangbunn på 1970-tallet. Man fant bedre tallmateriale, tettet åpenbare huller og utviklet teorien for å komme rundt de fundamentale svakhetene i Ledermanns arbeide, men i bunn og grunn beholdt man kjernen: Man av-ansvarliggjorde individet og ansvarliggjorde i stedet samfunnet rundt. Alkoholikeren var ikke lengre primært en svak person som ikke klarte å begrense seg, eller en som burde ta seg sammen. Han eller hun var syk person, til og med offer for en samfunnssykdom, eller kanskje det lå i genene. 1970-tallet var sosiologenes og holdningskampanjenes storhetstid, og totalforbruksteorien passet dem som hånd i hanske. Alkoholisme var et samfunnsproblem, og det var en samfunnsoppgave å løse det. Det måtte løses av oss alle i fellesskap, med Staten som dirigent.

Mange av disse vurderingene går rett til kjernen også på andre problemstillinger i samfunnet. Hva er for eksempel bruk av narkotiske stoffer? Er det kriminalitet, er det avhengighet, er det sykdom, er det et samfunnsproblem? Bør det takles med avkriminalisering, flere fengsler, metadon, sosial fordømmelse eller noe annet? Er det forskjell på hasj og heroin?

Det har blitt foreslått å bruke totalforbruksteorien på andre felt også, blant annet på overvekt. Undertegnede har en BMI som er … vel endel over hva de fleste ville anbefale. La meg ikle meg totalforbruksteorien: Da er jeg ikke overvektig fordi jeg spiser så mye, jeg er bare et uheldig offer for et samfunnsproblem som sosialt pusher meg mot å spise for mye. Jeg er kort og godt uskyldig. Det er ikke min feil! Skal vi løse det, må vi alle sammen bidra til å trekke gjennomsnittsvekta på nordmenn nedover. Det vi trenger er at vi alle slanker oss, og spesielt dere andre. Strengt tatt trenger vi flere anorektikere i Norge. Det er meg litt uklart hvordan flere anorektikere vil hjelpe meg med å bli noen kilo lettere, men slik vankelmodig vakling i troen bør vike for absolutt tillit til de beviste matematiske modellene. (Jada, jeg er litt ironisk her.)

Dette samfunnsansvaret er ikke bare noe som vi alle må ta del i. Det er noe som Staten må ta et hovedansvar for å lede. Staten kan hjelpe oss alle ved å begrense fetende mat, fremme lett-produkter, skattlegge for gjennom prisdifferensiering å hjelpe oss å velge sunne produkter, redusere spillerommet for reklame, gi penger til holdningskampanjer, forby salgsfremmende produktplassering, finansiere forskning som overbeviser oss, pålegge advarsler på produktene osv.

For så vidt er det positivt at ikke alkoholisme lengre er en grunn for sosial utstøtelse og for innesperring på institusjon. Men det er ikke gitt at vi kommer den til livs ved å fokusere mest på de som ikke er alkoholikere.

Det er lett å finne eksempler der man kan raljere mot totalforbruksteorien. Men det finnes også domener der nordmenn generelt faller ned på et forsvar av sentrale momenter ved denne tankegangen, så som USA og håndvåpen. Nordmenn har en tendens til å akseptere argumentet om at skoleskytinger og de høye dødstallene rundt håndvåpen i USA har mest å gjøre med tilgjengelighet og manglende våpenlover. NRA og desslike forsøker å fokusere på at det ikke er våpnene, men gjerningsmennene som er problemene, og at man ikke skal vanskeliggjøre ansvarlig våpeneierskap bare fordi noen relativt få ikke takler virkeligheten.

Én konsekvens av totalforbruksteorien er at det ikke finnes noen trygg nedre grense for alkoholforbruk. Så pilsen er «akseptabel» bare sålenge den er et alternativ som fortrenger vinen, men det hadde vært bedre om du tok en lettøl, og aller helst burde du også latt den stå. Med totalforbruksmodellen som bakteppe finnes det ikke ansvarlig bruk av alkohol. Om man ikke kan få ned alkoholskadene ved å få fyllikene under brua til å slutte å drikke, så er det allikevel likeverdig om man bare får desto flere til å kutte ned på eller kutte ut sitt ansvarlige forbruk, for ringvirkningene når før eller senere fyllikene under brua.

La oss tenke en lignende modell for trafikken. Hva om vi postulerer at det er et konstant forhold mellom kjørte kilometere med bil og farlig oppførsel i trafikken, og dermed trafikkskader? Da hadde det ikke nyttet å argumentere med at du kjører forsiktig, for bare ved å være på veien er du med å øke farlig oppførsel og trafikkskader. På den andre siden, da er det heller ingen vits i å kjøre forsiktig og sakte, fordi det eneste som påvirker trafikkskadene er kjørelengden. Det er selvfølgelig sprøyt. Norge har fått trafikkskadene kraftig ned, ikke gjennom at det kjøres færre kilometere, men ved å hindre møteulykker gjennom midtdelere, fokus på sikrere biler, fartskontroller, bilbelter, fartsdumper, lyktestolper som lett knekker, salting, holdninger, autovern, god skilting osv. Det handler også litt om kjørelengde, men veldig mye om kjørestil og veikvalitet.

Totalforbruksmodellen kan synes å støtte opp om rølpete norsk alkoholadferd som ansvarsfull. Dritings på charterflyet eller på flatfylla på julebordet kan jo i lys av totalforbruksmodellen mer enn balanseres ut om du bare er edru resten av året. For på et overordnet nivå er det jo ikke hvordan, når og hvor du drikker, men kun hvor mye du drikker som betyr noe.

Ja, vi kan til og med snu på flisa og spørre oss om ikke norsk rølpete flatfyll kanskje er et resultat av forsøkene på å begrense forbruket à la totalforbruksteorien. Vi forsøker å gjøre det så vanskelig å drikke til daglig, at når sperrene plutselig ikke er der, så ender det lett i flatfyll.

Og her er vi kanskje inne på et viktig moment. For det har vært innvendt mot totalforbruksmodellen at når man finner et forhold mellom totalforbruk og skadelig forbruk, så er det kanskje fordi skadelig forbruk oftest er høyt forbruk, og høyt forbruk driver opp totalforbruket. Om man skal få ned skadevirkningene, trenger man primært å få ned det skadelige stor-forbruket.

Det er kanskje enklere å få ned forbruket til de som drikker sjelden og lite. Men man trenger totalforbruksteorien for å overbevise seg selv om at det er den best farbare veien til å hjelpe alkoholikerne som gruppe. Dette er bare én av flere rare anskuelser man får når man tar på seg totalforbruksteori-brillene.

I lys av totalforbruksteorien er det ikke noe bedre å kjøpe en flaske med håndbrygget hipster-IPA fremfor bjørnunge med Tuborg. Det er forsåvidt bedre om du ruger på IPA'en hele kvelden fremfor å bøtte nedpå en sixpack med pils, så det eneste Staten liker ved spesialølet er prisen, i den grad den er forbruksdempende. Egentlig er det vel snarere motsatt, for hipster-IPA'en har høyere sosial status enn bjørnungen med Tuborg, så liter for liter er mikrobryggeri-ølet «farligere», gjennom en mer potent snøball-effekt.

100 norske mikrobryggerier er sånn sett «farligere» enn Ringnes, selv om de til sammen knapt brygger mer enn Ringnes' ølsvinn på grunn av vasking av tanker og rør – for de kan virke forbruksøkende og forbrukslegitimerende blant grupper som ellers neppe ville drukket øl, og i hvert fall ikke pre-mikrobryggeribølge pils.

… så i stedet for å drikke den ene flaska med IPA i kveld, bør du helle den i utslagsvasken. Ett eller annet sted i Norge sitter det en alkoholiker som vil takke deg for å ha hjulpet seg med å bli tørrlagt. For det er ikke egentlig misbruket som teller, det er totalforbruket som betyr noe! Totalforbruksteorien dikterer oss det. Eller noe sånt …

(©2015 Anders Christensen <anders@geekhouse.no> – tilgjengelig under Creative Commons CC-BY-SA 4.0.)

Årsaken til flatfylla - lagt inn av Lars Marius Garshol - 2015/10/6 09:40:18
Veldig bra innlegg! Jeg tror de fleste egentlig har visst litt av dette, men du får veldig tydelig fram hva tankegangen egentlig innebærer og hvorfor det er hull i den. Men at totalforbruksmodellen skal være årsak til flatfylla tviler jeg sterkt på. Den norske "modellen" med å drikke sjelden, men å ta hardt i når man først drikker, går langt, langt tilbake. De fleste steder hadde ikke folk nok korn til å ha øl tilgjengelig hele året, og ofte brygget de bare 2-3 ganger i året. Så helt tilbake på 1700-tallet ser man kildene beskrive det samme drikkemønsteret man gjenkjenner i dag. I Danmark, derimot, brygget man som regel en gang i måneden, eller når tønna holdt på å gå tom. Det er ekstremt fristende å anta at her har man forklaringen på dansker og tyskeres mer avslappede forhold til ølkonsumet. (Sverige og Finland ser ut til å ha vært mer som Norge.)

2015-09-26

Bryggere i 1801

Hva kan gamle folketellinger fortelle om bryggere i gamle dager? Den eldste komplette, generelle folketellingen vi for Norge har er fra 1801. Hva kan vi finne om bryggere der?

Søker vi etter 'Brygger' på yrke, får vi 27 svar. Det er én i Hurum, to i Stavanger, én i Trondheim og 23 treff i Bergen. Også i andre sammenhenger kan det registreres at det å brygge var et reelt yrke i Bergen, mens det i resten av landet virker som å ha vært mer bi-inntekt, deltidsarbeid og tildels lavstatus. Kanskje noen kan grave i arkivene i Bergen og dokumentere reelle bryggerier der på 1700- og 1600-tallet?

Dette blir (enda et) langt innlegg, så jeg skal dytte konklusjonen inn allerede her: Bergen og resten av Norge er to forskjellige steder om vi bruker 1801-folketellingen og brygging som grunnlagsmateriale.

I resten av landet er det listet noen som brygger, men det er enten som bigeskjeft, som tjenestepige i en stor og rik husholdning, som næringsvei for enker eller koblet mot servering og losji. I Bergen har brygging status som et yrke og gir utøveren en respektabel tittel. Samtidig synes flere av de som bærer brygger som yrke å være arbeidere på et bryggeri som formodentlig andre eier.

Selvfølgelig brygget man over hele Norge, men bortsett fra Bergen fantes det kanskje ikke noe vi ville oppfatte som et bryggeri. Det var hjemmebrygging på kjøkkenet, det var vertshus som brygget eget øl, det var enker som livnærte seg ved å brygge og bake, eller dro rundt og hjalp andre med dette. Men folketellingsdataene gir ikke veldig god grunn til å peke på at det fantes bryggerier, annet enn i Bergen. Jeg mistenker at det kan ha noe med status å gjøre og at Bergen var kommet i startgropen for at brygging skulle bli en industri og et håndverk, ikke bare husflid.

I Bergen listes det ikke mindre enn to dusin bryggere. Noen av dem kan tolkes som vertshusdrivere som trolig brygger til eget salg, eller enker som tjener livets opphold. Men flere av dem synes å tilhøre det nest øverste sosiale laget. Det er handelsmenn med tildels utenlandsk opprinnelse og finere navn. De er på ingen måte oppe blant de aller øverste sosiale lagene, men de er godt fundert i borgerskapet. Det er mulig at de har brygget selv, men bør sees i sammenheng med at det er flere personer som man kan mistenke har vært bryggersvenner og noen som det er eksplisitt dokumentert at har arbeidet med brygging for andre.

Vi kan se på treffene utenfor Bergen først.

I Svelvik i Hurum finner vi Jahn Hansen, ca 37 år, ugift, boende hos sin mor som var enke. Han er oppgitt å være «forligelseskommisair», som muligens tilsvarer dagens konfliktråd. Gjennomgående er det aktverdig tittel om man skal dømme utfra hvilke andre titler og yrker den er kombinert med. Om Jahn Hansen står det også «bager og brygger til skibsfolks fornødenhed og stranden». Formodentlig var han skipsølbrygger. Med skipsøl menes nok ikke så mye en øltype som et øl bestemt for et bestemt marked, nesten som eksportøl. I husstanden var det også en tjenestepike, en «fattigt barn» og en «inderst», det siste er en leieboer med egen husholdning.

I Arendal finner vi Kirstine Maria Bertelsdatter, 50 år, angitt som «Huusmoder Enke efter 1. ægteskab», som livnæret seg av «Ølbrygning og brødbagning». Hennes husstand består av en tjenestepige, en losjerende og tre barn fra den avdøde ektemannens første ekteskap.

I Østervaag Gade 189 i Stavanger finner vi Gurie Roth, ugift på 58 år og med yrke ølbrygger. Hun ser ut til å besitte et helt hus alene, og har kun to losjerende: en gammel bødker og hans ugifte datter. Kombinasjonen med en losjerende bødker er interessant.

I Stavanger finner vi også Carl Ernst August Wiesenhutter med sin kone Karen Rose Josephsdatter Tøtland, to små sønner og en tjenestepike. Han er angitt som «Øll Brygger og Værhuus mand». Han var opprinnelig fra prøyssisk Schlesien.

I Trondheim finner vi Maren Kristine Nielsdatter, 16 år, og angitt som bryggerpige hos amtmannen. Ingen andre i Trondheim er oppgitt til å ha hatt egen bryggerpige. Amtmannen har hatt en god del tjenstefolk boende, blant annet en jeger, en kusk, en forrider, sypike, amme og goldamme (en slags spebarnspleier). Hun har neppe fortsatt der lenge for dette er trolig den Maren som giftet seg med Ole Johanssen med «bombardeer» som yrke Sankthansaften 1801. Han er trolig er identisk med en grenader som er registrert i 1801. Påfølgende år, 14. oktober 1802 føder hun datteren Johanna Nicoline. Da er Ole registrert som «fyrverker» og hun er formodentlig blitt husmor.

I Hovda i Finnøy finner vi Henrich Olsen, 32 år, gift. Han har fått angitt yrke som «Nærer sig ved at logere og sælge øll til reysende». I denne husstanden finner vi også en gammel ugift dame som får almisser og om hvem det er angitt «Holder sig i Huuset». Formodentlig har de tatt inn noen på legd.

På Wiig i Granvin finner vi Svend Svendsen på 38 år, boende alene med en tjenestepige og angitt som Øltapper. En øltapper er en som tapper øl, enten på flaske for salg over disk, eller som utskjenking som en slags krovirksomhet. Det er mulig det etterhvert også kan bety at man brygger litt selv.

I Krosshamn i Austevoll utenfor Bergen drev Jan Nilsen Mejer på 52 år kro og øltapping fra 1780 og frem til rundt 1810. Han er oppført som «Øll-Bryger, bruger opryddet plads» i 1801. Husstanden hans talte kone og to barn. Senere – under andre eiere – ble det også losji og landhandel her.

En annen øltapper i Austevoll var Paal Halvorsen, boende med kone, sønn, mor og fosterdatter i Kolbeinshamn.

På Aksøy finner vi Berthe Torchildsdatter på 66 år. Hun er enke for andre gang etter en «husmann med litt jord» og hun «lever tillige af øltapping». I husstanden finner vi dessuten hennes datter Helche Thorine Andersdatter og syvårig gutt fra byen som er på oppfostring. Det skal også ha vært et gjestgiveri i nærheten, men neppe knyttet til Berthe.

I Eknesvågen finner vi Ole Siursen på 35 år, angitt som priviligert øltapper, hvilket kanskje må oppfattes som at han besitter en eller annen enerett på salg eller servering.

I Hosanger, på andre siden av fjorden finner vi Ingvald Ingvaldsen på 38 år med kone og fire barn og et losjerende gammelt søskenpar. Han er angitt som «Huusmand med liden jordvey og øltapper».

På Vestlandet rundt Bergen finner vi altså en rekke øltappere. Er dette et uttrykk for at det var flere av dem her enn andre steder i landet? Jeg tror ikke det. Folketellingen i 1801 er standardisert med hensyn til hvilke felter som tas med, men den er relativt lite standardisert hva angår navneformer og hva slags informasjon som ble tatt med. Innenfor et område kan det være konsistent, men det varierer typisk endel fra område til område. Når det å være øltapper eller ølbrygger regnes som å være verd å nevne, er det kanskje fordi det var et reell yrke i Bergen. Det tar oss til Bergen, der vi finner følgende ølbryggere (og jeg beklager at jeg tar lett på noen av dem):

Johanne Elizabeth Walace, ugift, 34 år og med tre tjenstefolk.

Alida Weiners, 52, var enke etter et ekteskap med en Walace, og er således muligens stemor til Johanne Elizabeth Wallace. Her snakker vi muligens om et reelt bryggeri, siden de også huser en Ares Mortensen som bryggerkarl.

Emiche Cathrina Ottesen, 37 er angitt som brygger. Hun er ugift og bor sammen med sin søster og tre tjenestefolk.

Berent Scollay, 51 er ugift og angitt som brygger i folketellingen. Denne personen er i Frimurerbladet nr.3 1980 nevnt som kjøpmann. Han var frimurer tatt opp i losje i St. Petersburg i 1779, og ble den første lederen for frimurerlosjen i Bergen (Mester av Stolen), utnevnt av prins Carl av Hessen som var stormester for de dansk-norske losjene.

Johan Herman Bruun, 35 år, gift med Maren Møller Bødicher, med barna Hermiche Elizabeth, Friedrich Adrian Bødicher og Jacob von der Lippe samt en tjenestepike. Johan Bruun er oppgitt som ølbrygger.

Berent Geelmeyden på 53 år er losjerende hos høker Andreas Seehus, og er angitt som brygger. Han har neppe brygget i boligen, men vi kan tenke oss at han brygget for Seehus. Men formodentlig ville han da bli listet som bryggerkarl eller lignende. Vi kan uansett tenke oss at han arbeider som brygger og at det ikke bare er en bigeskjeft ved siden av andre ting.

Bendix Sivertsen er 48 og listet som brygger. Han bor i eget hus sammen med kone, fire barn og en tjenestepike.

Jemen Ehlertsen er 42 år og listet som brygger. Han er gift med Alberte Holck og bor sammen med seks barn og deler huset med svigermoren Dorthea Barkley og to svogere som er skipskapteiner, og to tjenestepiker.

Syneve Ingebrichtsdatter er enke, 70 år, losjerende hos matros Rasmus Peersen og listet som Bryggerkone.

Johan Christean Halven, 43, Brygger.

Anders Olsen, 43, Brygger.

Lars Arnesen Kalland, 45, Brygger.

Ole Steffensen, 50, Brygger.

Jens Jansen Nordahl, 48, Brygger.

Hendrick Olsen, 40, Gesehl og Brygger. Dette er en interessant person, siden gesell er betegnelsen på en utlært fagarbeider, spesielt i Bergen, mens det degenererte til å bety noe negativt andre steder i landet. Det virker derfor som Hendrick Olsen har gått i lære, og at han brygger i noens bryggeri.

Sophia Klein, 70, Ugift og brygger.

Hendrick Tønnz, 58, Brygger.

Sivert Steen, 37, Brygger og vertshuus. Selv om 1801-folketellingen er inkonsistent fra område til område, så er den relativt konsistent innen hvert område. At Sivert Steen angis som både brygger og vertshusholder, er muligens en indikasjon på at de andre bryggerne ikke brygget for utskjenking.

Karen Smith, 77, enke og brygger. Hun har imidlertid også boende en bryggerdreg på 58 år med det litt underlige navnet Fab-Jens Fabjensens Søn. Det virker som hun har et bryggegeskjeft, i hvert fall delvis drevet av minst én dedikert person.

Ane Christina Voss, 36, enke og brygger, boende sammen med fire stedøtre, en søster og en tjenestepike.

Herman Friele, 38, brygger. Boende sammen med kona, seks barn og seks tjenestefolk. Dette er faktisk en av forfedrene til den senere borgermesteren i Bergen, av kaffehuset Friele. På firmaet Frieles hjemmesider fortelles det at han kom som kjøpmann til Bergen, basert på at han var skipper på eget handelsskip mens konen passet butikken. Han gikk senere i land i 1799, og fokuserte på handel en detail og en gros. Dels med kaffe, men især den første tiden også med brygging av øl – og tydeligvis nok til at han ble karakterisert som brygger i folketellingen.

Christian Halthaus, 59, brygger.

Som kan sees av det over, er det nok folk her av status og midler til å skape et bryggeri langt utover hjemmebrygging på kjøkkenet. Samtidig er det endel enker og ugifte som kanskje nettopp har livnært seg av selv å brygge øl i kjøkkenet sitt. Det er også en rekke personer som vi utfra boforhold kan tro har arbeidt som bryggere for andre, for noen er det endog eksplisitt oppgitt.

Det er mulig lokalhistorikere i Bergen har gravd i byens bryggerihistorie. Det kan tenkes at man i Bergen kan grave frem informasjon om et skikkelig bryggeri tilbake til 1700-tallet, dvs at det ikke bare er et kjøkkenbryggeri. Senere skal vi se nærmere på noen folketellingsdata for Bergen fra 1714 og hva det kan fortelle oss om bryggere og øltappere.

Hvorfor Bergen? - lagt inn av Lars Marius Garshol - 2015/9/27 10:57:07
Jeg stusset litt på hvorfor Bergen skiller seg ut, men kom til slutt på det: Bergen var Norges største by i 1801, dobbelt så stor som Oslo, og dessuten Norges viktigste handelsby. Slik sett er det kanskje ikke så rart at det er der det var flest bryggerier. Se https://www.ssb.no/a/fob2001/utstilling/1801/resultater.html
Ikke bare kvantitativt - lagt inn av Anders Christensen - 2015/9/27 21:33:56
Jeg tror ikke dette bare er fordi Bergen var større. Det er ikke slik at det bare var flere bryggere i Bergen. Det er registrert null i Christiania og to dusin i Bergen. Det var kort og godt noe annerledes over Bergen, ikke bare noe større.

I resten av landet finnes det folk som brygger, men det nevnes i folketellingen mest som delaktivitet ved siden av annet, det er tildeles enker og ugifte fruentimmer. Trolig har brygging mot betaling mer karakter av husflid og småskala og deltid, enn som håndverk eller tidlig industriell aktivitet.

I Bergen synes derimot brygging å være et respektabelt yrke. Det er ofte menn i yrkesaktiv alder – noe vi også ser i England når brygging går fra husflid til kommersiell næringsvei. Det å være brygger synes mer eller mindre å være et håndverk i Bergen, samt å være respektabelt for borgerskapet å drive – i hvert fall når vi ser på folketellingen.

Definitivt mange bryggerier i Bergen men neppe industri - lagt inn av Bernt - 2015/9/28 16:39:37

Antall bryggere under folketellingen i Bergen 1801 kan være vel så mye et resultat av at man der har valgt å bruke denne yrkesbetegnelsen fremfor bødker, baker eller handels/kjøbmand. For det manglet ikke bryggerier i andre byer på denne tiden. Det ser man f.eks. i Trondhjem hvor bybrannen 25.november 1818 la et kvartal og åtte bryggerier i aske: "Den Ulykke, der for nylig traf Trondhjem, lagde i mindre end 6 Timer 49 store Bygninger og 8 Bryggerier i Aske" (Drammens Tidende 5.januar 1819). Med mindre alle byens bryggerier lå i samme kvartal fantes det derfor trolig flere enn åtte i 1818, så med en dobbelt så stor befolkning vil det ikke være rart om Bergen hadde dobbelt så mange bryggerier og derfor langt flere del- eller heltids bryggere. Forskjellen ser ut til å være at man i Trondhjem (og andre byer) ikke oppgav brygger som yrke. Kanskje var det ikke bra nok eller litt tabu?

En annen indikasjon på at bryggeriene i Bergen neppe var store industrianlegg, er mangelen på avertering i Bergens Adressecontoirs Efterretninger. Mens man i det langt mindre Christiania finner mange annonser for egne øl fra bakere og kjøpmenn i tidlige utgaver av Morgenbladet (etablert 1819) er dette langt mer uvanlig i Bergens egen avis fra samme tid.

Det er også interessant å vise til Hjalmar Christensens verk "Bergen og Norge" (John Griegs Forlag 1921) hvor det på s.67 står "Alene i tidsrummet 1851-55 opføres i Bergen av nye bedrifter: 31 ølbryggerier med 43 arbeider og betjente, 3 malterier...". Så om det fantes mange bryggerier i Bergen rundt 1800 ble det ikke færre på midten av 1800-tallet, men likevel var de svært små av størrelse siden det bare var 43 ansatte fordelt på de 31 nye.

Til slutt kan det vises til boken "Bergensk håndverk og industri gjennom hundre år" av Øystein Sandberg (John Griegds Forlag 1945), der det står på s.102 at det på midten av 1800-tallet, før O. F. Halds bryggeri ble etablert i 1879, var "blitt et ordtak at det ikke kunne lages godt øl i Bergen". Mange skyldte på vannet, men da byen fikk sine første seriøse industribryggerier sent på århundret så viste disse at det faktisk gikk an å brygge godt øl i byen. Sannsynligvis skyldes det dårlige renomeet at de mange småbryggeriene ikke hadde kompetanse til å brygge godt øl eller holde utstyret rent nok. Først med den profesjonelle industrialiseringen mot slutten av århundret ble kvaliteten på Bergensølet markant bedre.

Min teori er derfor at Bergen, på grunn av sin handelsvirksomhet, i mange år hadde importert godt øl til de med god råd mens allmuen måtte klare seg med lokalprodusert vare av langt ringere kvalitet, øl som ikke smakte spesielt godt og som bryggerne ikke så grunn til å annonsere siden det bare ble solgt til nabolagets faste kundekrets som ikke hadde råd til noe bedre. Utslaget i folketellingen av 1801 viser naturligvis at det var mange bryggerier men ikke noe om profesjonaliteten.
8 trondheimsbryggeri nedbrent i 1818? - lagt inn av Anders Christensen - 2015/9/28 18:35:57
Nja, jeg må tilstå jeg stusset over at brannen i 1818 skulle ha lagt 49 store bygninger og 8 bryggerier i aske. Magefølelsen min var at man mente 49 store bygninger og 8 brygger – altså lagerhus som vender en kortside mot elva for innlasting av varer direkte fra skip. Trondheim er fremdeles stolte av de gjenværende bryggene som ikke gjennom årene er blitt flammenes rov.

Jeg sjekket nevnte utgave av Drammens Tidende, men der står det vitterlig Bryggerier. Så sjekket jeg Adresseavisen umiddelbart etter brannen. Det kom ikke med i utgaven 27. november, men 1. desember står det på første side, ca midt i andre kolonne: «Saaledes bleve 50 større og mindre Gaarde og samt 9 Pakhuse inden faa Timer lagt i Aske». Formodentlig har fintellingen justert tallene litt, før Drammens Tiende har gjengitt det. Men et pakhus er synonymt med en brygge, og det er ikke et bryggeri.

Så ... en snart to hundre år gammel trykkleif.

- lagt inn av Bernt - 2015/9/29 08:54:30
Takk for oppklaringen om brygger og bryggerier i Trondheim, jeg føler meg litt forlegen over å ha snublet i en 200 år gammel trykkleif.
Trykkfeil - lagt inn av Anders Christensen - 2015/9/29 09:03:45
Det er vel heller typografene eller journalistene som skulle være forlegne her :-) Tross alt står det vitterlig og tydelig «Bryggerier» i Drammens Tiende.

I det minste er det interessant at trykkfeilen har gått igjennom uten at de har trigget på det. Det må i det minste bety at typografen må ha tenkt noe slikt som 'jaja, så var det vel åtte bryggerier som brant', uten å ha trigget på at det skulle være noe iboende muffens med det.

- lagt inn av Aleksander Vik - 2015/9/30 17:05:29
Det slo meg at Bergen har hatt en sterk tysk påvirkning. Tyskerne har vel drevet brygging i stor skala ganske lenge. Mener å ha lest at det ble importert øl til Bergen av tyke handelshus mye tidligere enn 17/1800- tallet.

2015-09-25

Mikrokrakelering

Vær forsiktig med å dytte ølglassene i oppvaskmaskinen, de kan bli ødelagt. Jeg tenker ikke på ølskum og slikt, men at overflaten på glasset sprekker opp og blir uappetitlig tåkete.

Oppvaskmaskiner er praktiske og tidsbesparende, men de er oftest langt mer harde på serviset enn håndvask. Det har vært diskutert endel om oppvaskmaskiner vasker bedre enn hånd-oppvask. Om dét skal jeg ikke hardnakket påstå noe – men det virker nokså tydelig som at maskin-oppvask ofte kan være mer hardhendt enn hånd-oppvask.

Glass som er skadet i oppvaskmaskinen
Mikrokrakelert glass
Én skade glassene kan få i oppvaskmaskinen er mikrokrakkelering, eller hva det nå enn kalles. Det er små sprekker og riper på glassets overflate – så små at de først vises som et svakt, grått, melkeaktig belegg når det blir utbredt nok. Dersom du væter glasset med litt vann, ser det ut som det går bort, men det kommer tilbake når glasset tørker.

Om du er heldig kan det vises seg å bare være kalkavsetninger. Det kan da vaskes bort med eddiksvann, og glasset er like fint. Imidlertid tror jeg at kalkavsetninger er et større problem i andre land enn Norge. Dersom du er uheldig er det mikrokrakkelering og glasset vil aldri bli bra igjen.

De lyse, tåkete skjoldene synes å følge strukturen i glasset. Akkurat det er nesten litt interessant, for det viser at glass ikke er en helt uniform masse, men er en størknet masse. Om jeg ser på det med 200x forstørring, virker det som det er mange små, rette sprekker, og at områdene har fått overflaten slipt litt ned.

Trolig er skaden mer rundt utseende enn at glasset er ødelagt som drikkeglass. Det virker logisk at det er utsiden som angripes mer enn innsiden. For i oppvaskmaskinen sprutes det nok mer og oftere over utsiden enn over innsiden. Jeg vil tro at temperaturgradienten dessuten varierer litt mer og raskere på utsiden av glasset enn på innsiden. Men selv om det er på utsiden, ødelegges det visuelle inntrykket av ølet i glasset. Det ser kort og godt ikke rent ut.

Og nei, det finnes ingen måte å reversere det på. Glassets overflate er sprukket opp. Kjøp nye glass, og vask dem skånsomt for hånd. Det vil si – det finnes vel produkter som skal fylle inn riper i glass. Formodentlig er det en plastfilm som tetter små sprekker og riper og som virker litt som om du væter glasset. Produktet er vel mest for bilvinduer, ikke ølglass. Ellers virker det som om dette bare rammer enkelte glass, så ulike varianter av glass er sikkert mottakelige for det i ulik grad.

Og om du allikevel ønkser å vaske ølglassene dine i oppvaskmaskinen, her er noen tips: sikre deg at den er koblet til kaldtvann, slik at temperaturen stiger sakte, ikke brått og med store gradient. Noen steder kobler man varmtvannet til oppvaskmaskinen for å få det til å gå fortere.

Balansér bruken av såpe slik at du bruker så lite som mulig og allikevel få ren oppvask. Såvidt jeg forstår er dette avhengig av blant annet såpetypen, vannets salter, og hvor skitten bestikk er osv. Det er sikkert ikke lett, men tanken er å ikke bruke mer såpe enn nødvendig. Jo mer du skyller serviset før du setter det inn, jo mindre såpe bør du bruke.

Visstnok skal også «No Heat»-tørkning være bra. Normalt tørkes serviset i oppvaskmaskinen ved at det varmes godt opp. De indre veggene i oppvaskmaskinen er formodentlig litt kaldere, og der kondenseres fuktigheten, renner ned og ut. Hold på til alt er tørt. Med No Heat-tørking brukes kjøkkenlufta, som sirkuleres til du har tørket servicet. Det høres bra ut – påregn litt damp på vinduene.

Det aller beste er imidlertid å ikke sette ølglassene i oppvaskmaskinen, men å vaske dem for hånd med litt krystallsoda og skylle dem godt etterpå.

(©2015 Anders Christensen <anders@geekhouse.no> – tilgjengelig under Creative Commons CC-BY-SA 4.0.)

Glasskorrosjon - lagt inn av Gustav F - 2015/9/28 13:57:13
Dette er vel en kjemisk prosess, som kalles glasskorrosjon, og ikke krakelering. Se f.eks. http://www.lilleborg.no/Kunnskap/Oppvask/Glasskorrosjon-Hvorfor-faar-glasset-en-hvit-hinne

2015-09-24

Beregning av ABV

Gitt at man antar at småbryggeriene ikke har forsøkt å brygge ølene sine for sterke, hvilke scenarier finnes og som kanskje kan forklare hvorfor man har målt så mange butikkøl over 4,7%?

Utfra hva Petter Nome har uttalt til Bergens Tidende var det bryggeriene selv som sendte inn øl for testing. Dersom noen bryggerier bevisst hadde brygget noen øl ekstra sterke, kunne man mistenkt dem for ikke å ha sendt dem inn. Sånn sett er målingene fra Bryggeri- og drikkevareforeningen kanskje heller et uttrykk for manglende kontroll hos de små bryggeriene, enn det egentlig er uttrykk for bevisst juks.

Finnes det scenarioer der mikrobryggere kan ha beregnet ABV så feil at de har trodd at et øl på over 6,0% egentlig var på 4,7%? Tja, det høres utrolig ut. Hjemmebryggere kunne kanskje gjøre en slik feil, men ville småskalabryggere gjøre det? På den andre siden er de fleste småskalabryggerne tidligere hjemmebryggere og har kanskje tatt med seg vaner og uvaner over i en professjonell karriere.

Uansett, under lister jeg endel scenarier som kanskje kan forklare slikt. Noen av de er spekulative, noen er mindre troverdige, men mange er relevante og noen er troverdige. De fleste er heller ikke gjensidig utelukkende.

Aller først, det viktigste er at ABV beregnes utfra en måling av vørterens egenvekt (eller en brytningsindeks) og det ferdig utgjærede ølets egenvekt. Vørteren inneholder stort sett bare vann og karbohydrater. Ølet inneholder i tillegg alkohol og karbondioksid, noe som gjør målingen litt mer komplisert. Lista under blir litt teknisk, men-men.

 • Kullsyrebobler. Aller først er det kullsyre som kan spille noen puss under måling av FG. Boblene fester seg til oechslevekta og gir den oppdrift. Dermed synker den ikke så langt ned og gir en høyere måleverdi enn hva som er tilfelle. Det er eksakt det samme som skjer når du setter et sugerør i en flaske med kullsyreholdig brus: boblene fester seg til sugerøret og løfter det opp. Dette gjør at det er vanskelig å ta en presis måling. Jeg må ofte kakke på oechslevekta for å få bort boblene når jeg selv måler, og selv da kan det være vrient å ta en presis måling. Egentlig trenger man å røre eller riste ut kullsyra før man kan ta en måling, men jeg hopper vanligvis over det. For en oechlevekta av den typen jeg har, vil 7mm heving på grunn av kullsyrebobler gjøre at den viser 0.010 for mye. Om OG er 1.055 og reell FG er 1.011 holder ølet 5,8%, men avlest FG er 1.021 og beregnet ABV 4,5%.

 • Oechslevekter kan vise feil. Ofte skyldes det at papirskalaen løsner og ramler litt nedover inne i vekta. I utgangspunktet skal det ikke bety så mye for utregningen av alkoholstyrke, for skalen er noenlunde lineær i det relevant verdiområdet, så feilmålingen opphever hverandre når man skal beregnet ABV. Om det er veldig galt så burde det lyse noen varsellamper hos bryggeren. Men hva om OG og FG måles med hver sin oechslevekt? Dette måles jo på to ulike trinn i bryggeprosessen, så kanskje det måles på to ulike steder i bryggeriet, og man av praktiske grunner har en oechslevekt på hvert sted? Dersom det ene har en skala som har løsnet og falt litt ned, vil den vise lavere OG. På min oechslevekt vil feilmåling fra 1.062 til 1.047 skje dersom skalaen har falt 10mm. Dersom en FG-måling på 1.011 er riktig, vil utregningen gi 4,7% i stedet for den reelle alkoholstyrken på 6,7%. Er det mulig? Javisst. Strengt tatt er det god målepraksis å bruke ett måleinstrument eller i det minste sjekke dem mot hverandre med jevne mellomrom. Men det er mulig.

 • Brix vs Plato. Måling av vørterens egenvekt kan gjøres med en oechslevekt, men det kan også gjøres med et refraktometer. Hjemmebryggere opererer ofte med «gravity», der f.eks 1.057 er en middels potent vørter. Kommersielle bryggere og de fleste refraktometre måler i Plato – eller Brix (og i tillegg finnes Balling). Dette er enheter som måler andel sukkermengde, men som har litt ulike definisjoner. Imidlertid ligger de om omtrent samme verdiområde. Om en brygger kjøper et refraktometer som rapporterer i én måleenhet, men tror det er en annen, gir det en liten men signifikant forskjell. Anta en OG på 1.049 og en måling med refraktometer på 12,1°P, men som tolkes som Brix, og derfor tilsvarer at man regner med 1.047 som OG. Gitt en FG på 1.011 tilsvarer det ABV på enten 5,1% eller 4,8%. Dertil kommer selvfølgelig at refraktometeret kan være feilkalibrert. Siden man normalt ikke bruker et refraktometer ved måling av FG, så vil heller ikke en feilkalibrering stort sett oppheve seg selv.

 • Utregningsmetoden. Det finnes en rekke ulike formler for utregning av alkohol utfra OG og FG. Den største forskjellen mellom dem er for øl med høy alkoholstyrke, for formlene er ofte laget for en tid der ølet lå rundt 5%, mens nå er det mange hjemmebryggere som brygger øl i vinstyrke. Denne kalkulatoren har to alternative formler. For OG 1.047 og FG 1.011 gir de to formlene 4,73 og 4,79, som er en neglisjerbar forskjell – selv om de ligger på hver sin side av butikkgrensa. Om vi ser på OG 1.097, blir forskjellen større: 11,29% kontra 12,29%. Hvilken utregningsmetode man bruker har litt å si for hvilken alkoholstyrke man ender opp med – spesielt for sterke øl.

 • ABV eller ABW. Dersom man bruker en kalkulator med så mye funksjonalitet at den har mulighet for å vise enten som ABV eller ABW, er det ikke gitt man merker at den er kommet over i gal modus. ABW – alcohol by weight – er lavere enn ABV – alcohol by volume. Et øl på 5,9% ABV er «bare» 4,7% ABW.

 • Temperaturkorrigering av oechslevekt. Et annet moment som mange ikke tenker på, er at oechslervekt er et instrument der målingene må justeres for temperatur. De er vanligvis kalibrert for 15°C eller 20°C. Om man ikke venter med en OG-måling til temperaturen er rett, får man en for lav avlesing og ølet blir sterkere enn man beregner. Dersom man leser av mens vørteren er 45°C i stedet for 15°C, vil en vørter på OG 1.056 avleses som 1.047. Om FG avleses ved 10°C i stedet for 15°C, leser man 1.010 i stedet for 1.011. Da tror du at du har 4,7% ABV, mens egentlig har du 6,04% ABV. Hvorfor ønsker man å ta ut en prøve for å måle OG mens vørteren er varm? Kanskje for å unngå å fikle med vørteren etter den er nedkjølt og infeksjonsfaren har begynt.

 • Ettergjæring på flaske. Hvor mye øker egentlig alkoholstyrken når det ettergjæres på flaske. Dersom vi tilsetter 6g sukker til en liter øl og alt gjærer, så blir det ca 3g ren alkohol med tetthet på ca 0,8g/cm^3. Det burde øke ABV med ca 0.3/0.8 prosentpoeng, eller en økning på 0,38%. Om man da sikter på 4,7% og ikke tenker på flaskemodning, så treffer man nesten 5,1%. Ofte vil man ikke tilsette bare sukker, men en blanding av sukker og vann, og da er endringen i ABV avhengig av styrkeforholdet mellom de to, og gjennomgående lavere.

 • Infeksjon på flaske. Selve ølgjæren pleier vanligvis ikke å våkne til live igjen når den først har spist seg ferdig og slumret inn. Dog kan det skje dersom det tilføres nytt lett gjærbart sukker eller dersom det er et veldig sterkt øl med en ujevn gjæring. Men dersom ølet er blitt infisert, kan bakterier sakte spise opp mer sukker og gjøre ølet tynt men sterkt. Antar vi OG på 1.047 og en hovedgjæring som stopper på 1.011, mens en infeksjon over litt tid tar den ned til 1.005, så er styrken 5,5% i stedet for 4,7%. Her er det vanskelig å generalisere, for infeksjoner kan gå i så ufattelig mange retninger. Veldig mange øl er dessverre infisert, og jeg tviler på at bryggerne har oversikt over hvordan det påvirker alkoholinnholdet.

De fleste av disse momentene går på måleteknikk og kalibrering. Det er sikkert mulig å pukke på tallene jeg har brukt over, men den omtrentlige størrelsesordenen er nok rett.

Vil problemet bli mindre dersom alle håndverksbryggeriene investerer i hvert sitt dyre instrument? Neppe. Pengene er trolig bedre brukt på et kurs i måleteknikk kombinert med noen jevnlige rutiner for kalibrering og sjekking av mål og vekt internt på bryggeriet.

2015-09-23

Butikksterkøl

Bryggeri- og drikkevareforeningen har gått ut offentlig med at mye av butikkølet holder for høy alkoholstyrket. Av 138 testede øl som skulle holde 4,7%, var fem under 4,0%, mens 50 øl (mer enn en tredjedel) var over 5,2%, mens 31 (22%) var mellom 4,7% og 5,2%.

Egentlig har dette lenge vært en halv-offentlig hemmelighet. Ølet skal holde 4,7% for å kunne selges i butikk, men øl på 5,2% gir bryggeren langt mer spillerom. Derfor er det fristende å presse grensene. Det er litt som fartsgrensene: 50 km/t er 50 km/t, men det går jo bra på 53 km/t også, og da kommer man fortere frem. Man antar at man klarer seg med snevrere sikkerhetsmarginer enn det som trafikkpolitiet eller Helsedirektoratet opererer med, og differansen oppfattes som ren bonus.

Så langt er man «innafor» i en gråsone, en slags halv-lovlig utnyttelse av regelverket. Men når man passerer 7,0% så er det forferdelig vanskelig å tolke det som noe annet enn at noen «forsøker seg».

Eller for å ta fartsgrenseanalogen: Javisst, konstabel. Jeg vet jo at det er femtisone her, men kjørte jeg virkelig i 83 km/t? Det føltes ikke sånn. Du skjønner, speedometeret er så unøyaktig, og dessuten var det så kompleks trafikksituasjon at jeg prioriterte å følge med å veien. Jeg lover å ikke gjøre det igjen. Pleaaaase?

Det er tre problemstillinger med disse «butikksterkølene»:

 1. Først har det med alkoholavgiften å gjøre. Selger du alkohol i én styrke, men betaler alkoholavgift for et svakere øl, så snyter du Staten for inntekter. På den ene siden er det få bryggerier som har dette som noen reell motivasjon. Men på den andre siden er dette hva som virkelig kan svi på pungen. Staten liker ikke å bli snytt, og reaksjonene kan raskt bli en showstopper for de bryggeriene det gjelder – både økonomisk og bevillingsmessig, og kanskje det ender som straffesak for retten.

 2. Dernest er det en reell motivasjon: nemlig at sterkøl er vanskeligere å få solgt over disk, for det må via disken på Polet. Om det markedsføres på 4,7% går det i butikk, så om man stempler 4,7% eller 5,2% på etiketten kan være et spørsmål om man får ut ølet eller ikke, og hvorhen man kan sende det.

 3. Den viktigste motivasjonen ligger nok i smaken og øltestene. Et øl på 5,2% gir bryggeren en god del mer spillerom og tenderer til å smake bedre enn et «lovlig» øl på 4,7%. Strekker man seg til 6,5%, har man enda mer spillerom smaksmessig. Om du ikke tror meg, så smak på juleøl fra industribryggeriene, og sammenlikn sterkølsvarianten og butikkølvarianten. Om du skal vinne øltestene og klatre på rankingene, kan du enten brygge bedre øl (vanskelig) eller du kan sikte på et sterkere øl (lett).

Brouwland har i «alle år» hatt et alkoholometer til tre-fire tusen kroner. Det er et instrument som måler alkoholinnhold med en nøyaktighet på 0,1%. Det virker som et slags mini-destillasjonsapparat, bortsett fra at man ikke forsterker alkoholprosenten. Øl består stort sett av vann, alkohol og karbohydrater, og når man koker det helt inn, har man skilt ut karbohydratene. Om man bare får all dampen av vann og alkohol tilbake til væskeform, er det lett å måle alkoholstyrke, for eksempel med en vanlig oechslevekt.

Jeg har lenge siklet på et slikt instrument, men sliter med å rettferdiggjøre investeringen innenfor omfanget av hjemmebryggingen. Om jeg hadde startet kommersielt, ville et slikt instrument vært et selvfølgelig minimum, og en måling av alle batcher vært en obligatorisk del av et kvalitetssikringsprogram, på lik linje med for eksempel en smakstest for å sjekke om ølet var infisert og en kontroll på at karboneringen på flaske ble rett.

Det finnes også andre instrumenter for alkoholmåling. Anton Paar produserer alkoholmåleren Alex 500 som importeres av firmaet Dipl.ing. Houm AS. Det er et instrument som det er vanskelig å google prisen til. Selv innen teknikkens verden finnes det et varesegment der du sannsynligvis ikke har råd dersom du trenger å spørre om prisen.

Det er forøvrig på storebrorversjonen, en Anton Paar Alcolyzer, at Bryggeriforeningen har kjørt testene på det 138 ølene. Ifølge innspill på Norbryggs diskusjonsforum, er det litt misvisende når det av Bryggeriforeningen fremstilles som at det er en privatperson med avansert utstyr som er opphavet til saken. Istedet pekes det på nettopp Dipl.ing. Houm, og indikeres at de har ønsket å tydeliggjøre behovet for at bryggeriforeningens medlemmer trenger å kjøpe slikt måleutstyr, f.eks. fra dem. I så fall har nok saken ballet på seg i en litt annen retning en hva som var intensjonen.

Jeg har vanskelig for å tolke mangelen på egenkontroll i småbryggeriene som noe annet enn uttrykk for en forhåpning om tilgivelse for fremfor tillatelse til å overtrå grensene. Godt og smaksrikt øl selger bedre enn tynt og svakt øl. Og dersom ingen bryr seg, hvorfor ikke tyne grensene bitte-litt? Eller litt mer enn bare litt?

Her er det Bryggeriforeningen – eller rettere sagt Bryggeri og drikkevareforeningen – kommer inn. Gjennom mesteparten av 1900-tallet styrte de ølbransjen gjennom utøvelse av en slags bransjemessig selvjustis. Det betydde at Staten ikke trengte å regulere alkoholmarkedet så intenst, for Bryggeriforeningen ordnet mangt og mye på bakrommet.

Så kom 1980-tallet, Reagan, Thatcher og Willoch. Deregulering og frislipp av privat initiativ var tidens ånd. Bryggeriforeningen var dengang etslags gjenfødt laugsvesen for ølbrygging. Sentrale deler av dets aktiviteter var overmodne for utfasing. Men en pendel har en tendens til å slå ut til motsatt side. Vi har fått et marked med en flom av nye aktører, svak og tilfeldig håndheving av regelverket og et mentalt fokus som ligger et sted mellom Texas og Klondyke.

Inn i den situasjonen kommer en gjenoppstått bryggeriforening, med Petter Nome som sjef, med en arbeidsbeskrivelse som sikkert har visse likhetstrekk med å skulle gjete kongens harer. Han har ansvar for at bryggeriene opptrer noenlunde i flokk, men egentlig ingen pisk å disiplinere dem med.

Utfordringen hans er å tilrettelegge for bryggeriene. Dels betyr det å arbeide for at regelverket blir så smidig og enkelt som mulig. Dels betyr det også å sikre at regelverket praktiseres likt for alle aktører. Det er et digert problem for bransjen om bryggeri A begrenses av å holde seg innenfor reglene fordi de vil være ærlige, mens bryggeri B har en mer fleksibel etisk holdning og slipper unna med å ignorere reglene. Problemet ligger i at bryggeri B da har en konkurransefordel fremfor bryggeri A.

Vi så Nome og Bryggeriforeningen ta grep rundt alkoholreklame tidligere i år. Nå tar de grep rundt 4,7%-grensa, og kommer til å tvinge bryggeriene til å holde seg innenfor. Det gir aktørene hva man på engelsk kaller «a level playing field», og det er bra.

Få er vel overrasket over at det var for sterke øl i butikk, men mange er kanskje overrasket over omfanget. Både bryggerier og andre kan mistenkes for helst ikke å ville vite, for derigjennom ha en «plausible deniability» kombinert med kunne peke på egen inkompetanse og naivitet. Kanskje har også Bryggeriforeningen helst ikke villet ta proaktivt i materien. Men ballen begynner å rulle i det øyeblikket noen står i døra med og vifter med faktiske målinger – enten det var ment som et markedsføringsknep eller ikke. Ved å ta regien på saken har Bryggeriforeningen en viss sjanse til å styre den i en retning som er litt mindre skadelig for medlemmene deres.

Hvilke bryggerier har brygget for sterkt? Tja, jeg tviler vel på at Petter Nome kommer til å sladre om dét – i hvert fall ikke sålenge bryggeriene ordner opp innen rimelig tid. Visstnok var det et lite antall bryggerier som stod for det aller sterkeste ølene. Dagligvarekjedene går hardt ut, og Coop krever å få vite testresultatene. Dagligvarebutikkene ønsker ikke å risikere salgsbevillingene sine, og jeg vil tro at de har tilstrekkelig med klausuler i kontraktene til å kunne påføre et lite bryggeri med «butikksterkøl» stor og varig skade. I bunn og grunn kan de også teste seg frem til resultatene selv.

Kanskje ser vi det ved at noen trekker de mest ekstreme produktene – visstnok har to bryggerier trukket produkter allerede. Men i praksis er dette et varselskudd fra Bryggeriforeningen om en kollektiv innskjerping av 4,7%-grensa. Helsedirektoratet er sikkert bare glad til over at bransjen selv tar grepene – slik de hyppig gjorde før 1980-tallet.

Dersom noen virkelig vil finne ut av det, er butikker og ølkjellere rundt om i landet fulle av bevismateriale. En razzia i bryggerier med beslaglegging av bryggelogger burde også egne seg. Men jeg tviler på at så mange kommer til å bry seg så lenge det ryddes opp fra nå av. Derimot kommer vi til å se at endel gode ølmerker forsvinner fra butikk og gjenfødes på pol under ny etikett. Og vi vil nok se at noen øl i butikk blir tynnere og mindre smakfulle.

At noen bryggerier brygger for sterkt øl er forsåvidt også gammelt kjent. De aller største bryggeriene har alltid rutinemessig analysert konkurrentenes produkter, og det har hendt at man har gitt et underhånden hint når man merker at noen begynner å ligge litt vel høyt i alkoholstyrke. Det som er spesielt nå, er at en så stor andel av småbryggeriene gjør det.

Og ærlig talt. Mange av disse bryggeriene liker å kalle seg håndverksbryggerier, men det er en betegnelse som forplikter. Om du ringer på en elektriker, forventer du at han både kan lover og regler og at han følger dem. Spør du ham om arbeidet hans er lovlig, blir du skeptisk om han svarer «Nja, litt usikker der, egentlig. Jeg håper det.» Da er ikke veien lang til å beskylde ham for ikke å være en ordentlig håndverker.

Hva er neste tema der Petter Nome trenger å få bryggeriene til å gå i takt? Jeg skulle gjerne sett en innstramming i opphavsmerking: hvorhen er ølet brygget? Dernest en innskjerping i listing av ingredienser: er det maltekstrakt eller malt, er det pellets eller humleekstrakt, er det tvangskarbonert eller flaskemodnet, og ble det brukt noen preserveringsmidler? Kanskje blir det noe rundt rabattering og gratisutdeling av øl i reklameøyemed. Ikke minst ville jeg gjerne sett en innskjerping i datostempling, der systemet med batchnummer, bryggedato og best-før-dato er forbilledlig.

Sålenge noe ikke gir fordeler til noen bryggere på bekostning av andre, så tror jeg ikke Bryggeriforeningen kommer til å ta tak i det. Dessuten er det vanskelig å hindre bryggeriene i å gjøre noe som ikke er ulovlig. Dog har jeg litt tro på en reform rundt spesifisering av ingredienser. Øl er idag unntatt som enslags etterlevning fra tiden der ingrediensene var implisitt spesifisert gjennom renhetsloven, på samme måte som vin og sprit også kom fra standardiserte ingredienser. Men det holder ikke lengre.

(©2015 Anders Christensen <anders@geekhouse.no> – tilgjengelig under Creative Commons CC-BY-SA 4.0.)

2015-09-22

Ti år med ølblogging

Det var nylig ti år siden jeg begynte å blogge om øl. Jeg trodde jeg fulgte med, men plutselig var det gått et par måneder over jubileumsdatoen. Dette innlegget skal handle om meg og om bloggen min, mer enn det skal handle om øl.

Aller først, takk til leserne. Vissheten om at det sitter noen i andre enden og leser motiverer meg. Det er ikke den mest leste av norske ølblogger, sikkert endel på grunn av valg rundt innhold, lengde, fokus og publiseringsfrekvens. Jeg kan leve med et lite publikum, så lenge det er et godt publikum, og jeg tror leserne er godt over middels ølnerdete. Jeg er ikke spesielt flink til å utnytte de sosiale mediene for å spre bloggen, men så har jeg heller ikke noen reklameinntekter å tape. Egentlig gav jeg for lenge siden blaffen i å skulle bli stor og innflytelsesrik blogger. Det er for mye arbeid …

Knapt noe motiverer meg mer enn når noen kommer bort til meg og forteller at de likte det-eller-det innlegget, at de vil diskutere noe jeg har skrevet om og som de kanskje er litt uenige i, eller at de håper jeg skriver mer om et tema jeg har berørt. Det er egentlig det mest givende ved å blogge.

I starten var det endel smaksnotater av den typen ølblogger er kjent – og beryktet – for. Det er imidlertid et format jeg temmelig raskt fant kjedelig. Det er nokså formula-preget. For å være helt ærlig synes jeg den stilen er kjedelig å lese. Det blir lett mer blogging om øldrikking enn det er blogging om øl. Det eneste som er verre er øl-podcasts à la to menn, et dusin flasker og progressivt tiltagende fyllerør.

Noe annet som motiverer meg, er å blogge som en måte å grave meg ned i stoffet: Jeg blogger egentlig ikke for andre, men for min egen del. Jeg håper at det som jeg synes er interessant, det vil også andre synes er interessant. Men hovedmålet er at jeg forstår og husker stoffet og temaet bedre for min egen del. Strengt tatt har jeg også en ambisjon om å blogge om andre ting, blant annet språk, klima, hagestell, IT-drift, hjemmebrygging osv. Men øl er mer enn nok å svelge unna – no pun intended.

Jeg har flere ganger vært inne på å blogge på engelsk i stedet for på norsk, men jeg skriver såvidt mye om norske forhold at jeg frykter det ville kreve mye utfyllende og forklarende tekst. Blogginnleggene er lange nok som de er, om jeg også skulle begynne å forklare særnorske forhold i annenhver posting. På norsk kan jeg skrive «Polet», «klasse D» og «stjørdalsøl» uten å hverken forklare eller definere så mye. Dét ville knappest vært mulig på engelsk med et globalt fokus. Etterhvert blir vel også oversettelsesmotorene så bra at problemstillingen blir mindre relevant.

Det første innlegget for ti år siden var smakingen av tre øl. Det var skrevet til en smaking kvelden før vi skulle på Åsines på Herefoss og delta på den legendariske sjokolade- og ølsmakingen med Kjetil Jikiun på Nøgne Ø. En smaking som startet med Freia Melkesjokolade og Ringnes Pils for å vise hvor galt det går an å matche smaker, og til slutt endte med iskrem og Imperial Stout. Det er synd at jeg ikke blogget om det, for et gjennomgangstema på bloggen er ølopplevelsene, der selve ølet bare er én del. Det er pubbesøk, ølreiser, møter med bryggere, bryggeribesøk osv, og jeg synes slike «profilbilder» av et ølmiljø er interessante. Men med unger på tre og fem år er det ikke bare-bare å dra på øltur i tide og utide.

Noen ganger er det pauser i bloggen, tidvis et par dager, kanskje et par uker, og noen ganger flere måneder. Sånn er det bare. Jeg kan bli litt fed-up, eller jeg går tom for tid. Familie og jobb kan spise mestparten av ledige stunder, og langt mer enn en optimistisk tidsplanlegging forutså. Eller det kan være en posting som jeg ikke får rett vinkling på, og som jeg skriver om og skriver om.

Bloggen har utviklet seg mer og mer i retning av kommentarer og synspunkter på ølkultur og ølmiljø. Jeg synes ikke alt som skjer nødvendigvis går i positiv retning, og jeg må tidvis legge litt bånd på meg for ikke å fleske til med hva jeg mener – og risikere å høres ut som en gammel, sur og mimrende gubbe. Kanskje jeg ikke skulle være så redd for det image'et?

Det har aldri vært noe mål å være kontroversiell, og selv er jeg av natur litt konfliktsky. De kontroversielle innleggene kommer helst som følge av noe jeg selv mener noe sterkt om. Oftest er det de kontroversielle temaene jeg må flikke og pusse mest på, før jeg dytter dem ut på bloggen etter å ha gitt meg selv en deadline. Norsk ølbransje er en underlig liten Kardemommeby der den harmoniske stemningen har førsteprioritet, men bak fasadene er nok ikke alt like idyllisk, og før eller senere sprekker det. Den det får vente til en annen anledning …

Det er heller ikke noe mål å ende på toppen av en bloggrangeringsliste. Ikke det at jeg ville mislikt å havne der, men jeg kommer aldri til hverken å gidde eller å like alt arbeidet med å vinkle bloggen og innleggene for å klatre på rankingene. Ikke klarer jeg å forutsi hvilke postinger som blir populære heller.

Det mest populære innlegget mitt over tid er kanskje krigserklæringen mot skvalderkålen. Den stiger som en fugl fønix oppover på populariteten hver vår. Den har ingenting med øl å gjøre, men skyldes at desperate hageeiere finner den via søkemotorene.

Designet på bloggen er gammelmodig, men det har vel nesten gått prestisje i det. Det kommer kanskje tilbake på moten, slik som gamle klær i sære snitt og underlige farger. Forresten liker jeg systemet, og jeg verdsetter å kunne flikke på det selv. Noen pusser på og koser med en gammel Ford Mustang – og det er neppe på grunn av den praktiske verdien som transportmiddel. Og jeg … jeg liker å pusle med en gammel portalprogramvare.

Og om noen har stusset: navnet på bloggen har en bakgrunn. Da jeg startet å blogge var jeg rundt 40 år, og jeg kalte bloggen «Life begins at forty». Tanken var å oppdatere navnet en gang i året, med en referanse til alderen. Det ble gjort én gang, til «Det står en-og-førti øl». Egentlig skulle den i 2006 bli hetende noe med en referanse til 42 ifra The Hitch-Hikers Guide to the Galaxy, men jeg kom ikke så langt.

Vel, det var ti år med ølblogging. Skål da, folkens!

Gratulerer! - lagt inn av Lars Marius Garshol - 2015/9/23 08:36:19
Håper du holder på i ti år til!
Skål! - lagt inn av Roar Sandodden - 2015/9/23 11:48:56
Skål Anders og kjør på videre
Skål - lagt inn av Captain Frodo - 2015/9/26 22:53:55
Skål! Mye god lesning.
Skål og høyt skum - lagt inn av Jørn Idar Kvig - 2015/9/27 22:05:26
Gratulerer med de første ti, og skål for alle de kommende!!

2015-09-12

Svovelpreken

Akk, jeg har nettopp helt ut to flasker øl – minus de få munnfullene jeg klarte å svelge. Nei, jeg skal ikke fortelle hvilket bryggeri, det får holde å si at det er ett av de mange nye og små som har vokst frem de siste par-tre årene.

Først åpnet jeg et øl som etter sin annonserte type burde hatt banan og nellik, men som egentlig bare hadde et altoverdøvende DMS-aktig svovelpreg. Ikke helt klassisk DMS, skjønt konsentrasjonsforskjeller kan få den til å lukte kvalitativt «annerledes», ikke bare kvantitativt forskjellig i styrke. Etter tre-fire slurker gikk den i utslagsvasken.

Så åpnet jeg en annen flaske fra samme bryggeri, én som i henhold til type burde ha patentmalt og andre mørke maltslag. Men gjennom toner av sjokolade og kaffe og brent korn dufter egentlig mest svovel og nyåpnet hermetisk mais. Så jeg tømte glasset i vasken, skylte og vasket det i frykt fra at det restene av forrige øl som skinte igjennom. Men resten av flaska avslørte mest mais og svovel. Jeg får ned endel om jeg behandler glasset forsiktig og unngår svirvling, for da er DMS-preget tilstrekkelig nedtonet.

Det er mulig at jeg er spesielt sensitiv overfor DMS, det virker i hvert fall slik under dømming av hjemmebryggkonkurranser. Men hvordan klarer noen å få så monumentale mengder DMS i en mørk, engelsk øltype? Uten at jeg har besøkt bryggeriet, mistenker jeg at svaret ligger i pilsnermalt og et lukket bryggesystem. Alternativt kan det ligge i en infeksjon, og ølgudene skal vite at dette bryggeriet har levert infisert øl tidligere.

Mer interessant enn hvordan de klarer å få så mye DMS inn i ølet er hvordan de planlegger å overleve økonomisk. Å satse på et publikum som ikke klarer å vurdere kvalitet synes risikabelt, men pessimister kan nok peke ut både ett og annet firma utenfor ølverdenen som har fått nettopp dét til å svive rundt.

Ølentusiast-Norge er fremdeles preget av at graden av kritiske kommentarer om et øl helst bør være proporsjonal med bryggeriets alder og størrelse. Jeg tror knapt det finnes ett eneste mikrobryggeri som har startet de siste ti-femten årene om hvilket man kan ytre kritiske bemerkninger uten at det kommer takras av motsvar og støtteerklæringer fra en fanskare som får de bryggerispesifikke variantene av Pilsens Venner til å virke merkefleksible og udogmatiske. Nåja, Sagene bryggeri er det vel fremdeles relativt trygt å si noe negativt om.

Allikevel, med ett uhederlig unntak, leverer de gamle og store norske bryggeriene stort sett teknisk god kvalitet – selv om man godt kan være uenig hva de sikter på av type og oppskrift.

Med de små er det litt annerledes. Noen er imponerende dyktige, mens endel andre leverer hva jeg i lett fuktige sammenhenger ville betegne som dårlig hjemmebrygg med stort pedagogisk potensiale for undervisning av usmaker. Imidlertid er det dessverre sjelden de klarer å levere usmakene konsistent over flere batcher.

Mange har spådd at det snart blir et konkursras i mikrobryggeribransjen, på grunn av overetablering og at de store bryggeriene metodisk og målrettet begynner å spise markedsandeler. Kanhende det, og i så fall håper jeg at de første som går dukken er de bryggeriene som brygger dårlig til moderat bra øl.

Dessverre er det ikke slik verden er skrudd sammen, for rettferdighet og kvalitet stiller et godt stykke bak i prioritetskøen. Imens får vi drikke godt øl. Livet (og leveren) er for kort til å drikke dårlig øl bare for å få en badge på Untappd.

Jeg får heller åpne en faro fra et helt ålreit lambicbryggeri.

2015-08-09

Kentucky Common Beer

Med en halv zillion nye småbryggerier på verdensbasis er det naturlig at man forsøker å differensiere seg i markedet, blant annet med ekstreme eller spesielle øl. Dermed letes det også med lykt og lupe i ølhistorien etter gamle øltyper å ta opp igjen. Kentucky Common Beer er nettopp en av øltypene som på gravrøversk vis er spadd opp fra kirkegården og dyttet tilbake i inn bryggeriet.

Kentucky Common Beer er en øltype som oppstod i Kentucky, rundt Louisville, i 1850-årene. Den døde ut da forbudstiden kom i 1919. Etter forbudstiden i 1933 ble kom den aldri skikkelig tilbake og den døde etterhvert helt ut – til tross for at den dekket 75-90% av markedet før forbudstiden.

Louisville lå opprinnelig i en fransk koloni, på den tiden engelskmennene bare hadde befestet atlanterhavskysten og franskmennenes rike strakk seg flekkvist men «sammenhengende» fra New Orleans til Quebec – i hvert fall formelt om man ser bort fra indianerne. Byen ligger ved Ohio-elven, som renner fra Pittsburgh gjennom hårdnakket hillbilly-land ned til den munner ut i Missisippi.

Bakgrunnen for øltypen sies å være det tyske ølets inntog i USA. Så langt syd som i Louisville kunne man ikke brygge lagerøl, for det var for varmt, og det var ikke mulig å kutte is på elver og innsjøer. Slik iskutting var den vanligste måten å sikre kjøling til brygging og lagering av undergjæret øl. Delvis kunne det utvide bryggesesongen. Det var først med introduseringen av kjøleteknikk på 1880-tallet at lagerbrygging ble global og helårs.

Så for å liksom-brygge undergjæret bayer i Louisville måtte man være kreative. Det er litt uklart om det var tyske bryggere som fant opp stilen, slik som i San Fransisco der man brygget man California Common Beer, eller om det var amerikanske bryggere, slik som med Cream Ale som var de eksisterende bryggeriens forsøk på å brygge en konkurrent til pilsen. Sannsynligvis det første.

Bryggeteknisk har nok stilen utviklet seg endel. Noen beskriver den som temmelig flat og uten ettergjæring, andre som skummende hissig helt til punktet der fatene eksploderte, og med tilsatt opptil 10% enda uferdig øl ved tapping på fat. Noen mener den ble surnet med melkesyre, andre at den hadde en sour-mash – dvs en mesk som får stå og syrne, mens atter andre mener den med hensikt var infisert med 2% Lactobacillus. Gitt tidsspennet, er det mulig at mye av dette er korrekt, men meningene er delte, for å si det mildt.

En sour-mash er et begrep som oftest er koblet til brennevinsindustrien, der det betyr noe helt annet enn en sour-mash i ølverdenen. For amerikansk brennevin betyr en sour-mash at man surner mesken med restene av en tidligere batch' førstedestillering. Det er strengt tatt ikke bakterier involvert, snarere tvert imot, man senker pH for å redusere bakterieveksten. Men så er dette en underlig teknikk, siden man gjærer i meskekaret parallelt med meskingen.

I ølverdenen er en sour-mash nødvendigvis noe helt annet. Der mesker man over så lang tid – typisk over natta eller flere dager – at de naturlig forekommende melkesyrebakteriene i malten begynner å jobbe og senker pH. Tyskerne brukte dette som pH-justering under Renhetsloven, når tilsetting av syrer ville vært forbudt. Med mørke øl er dette ikke så nødvendig, for den mørke malten vil i seg selv senke pH. Fordelen med en sour-mash er at melkesyrebakteriene er aktive før kokingen, slik at man ikke får med noen bakterier over til gjæringen.

Alternativt kan man tilsette melkesyre for å justere pH, eller man kan leke med fyrstikkene og tilsette melkesyrebakterier til gjæring eller senere fra treverket i fatene som ølet tappes på. Når tilsettingen kommer på et sent tidspunkt, påvirker det smaken mer enn gjæringen og bryggeprosessen. Dessuten er det skummelt med alt av mikrobiologi som tilsettes etter koking av vørter. Man har kort og godt begrenset kontroll på det, selv om enkelte typer melkesyrebakterier er enklere å kontrollere enn andre. Når melkesyren kommer tidlig, kan det bedre påvirke resten av bryggeprosessen, især gjennom justeringen av pH.

Kentucky Common Beer var et ferskøl. Produksjon og servering var nærmest sømløst i den forstand at ølet forlot bryggeriet før det var ferdig gjæret. Levert til puben skulle fatet få roet seg noen dager og gjære ferdig. Det var puben som overvåket siste del av gjæringen og bestemte når fatet var serveringsklart. Fatet ville vel vært oppdrukket i løpet av noen dager, og kanskje et par uker fra malt til ferdig oppdrukket øl.

I en sånn setting er det begrenset hvor mye skade melkesyrebakterier kan gjøre. Ølgjæren løper lett ifra dem, og de rekker ikke å skynde seg etter før ølfatet er tømt. La meg tippe at bakterier i tappekranene var et større problem enn eventuelle melkesyrebakteriene i fatene.

Hvorfor denne fokuset på syrlighet? Kentucy ligger i et område som er preget av en landskapsform som kalles karst, der bekker og elver har kuttet seg ned og inn i blant annet kalkstein. Det gir et alkalisk grunnvann, og formodentlig har man måttet motvirke det med justering av pH.

Ølet er brygget relativt små mengder spesialmalt. I gamle bryggelogger fra 1900-tallet som Leah Dienes og Dibbs Harting har gjennomgått, finner man ca 60% pale malt, 1,5-2% svartmalt, inntil 1,5% karamallmalt og resten mais. Det skulle også være et billig øl a brygge. Det skulle ha tydelig men nedtonet humlepreg, rundt 20-30 IBU.

Ølet skal være mørkt à la dyp kopper eller en bayer, visstnok noe uklart. Hovedkomponenten i smaken er fyldig og maltrik. Det skal vissnok også være forsiktig syrlighet fra en svak men passende infeksjon. Påstanden om infeksjonen er imidlertid imøtegått av Dienes og Harting, men det er alikevel inntrykket som har festet seg. Det er sjelden at bryggere ønsker et infisert øl, ytterst sjelden de ønsker seg et infisert ferskøl. Infiserte øl kan ha en utsøkt smak med en uovertruffen kompleksitet – men samtidig trenger de oftest en relativt lang lagring for å stabilisere seg. Det er vanskelig å se hvorfor man skulle ønske et syrlig øl, spesielt siden bayerølet ser ut til å ha vært målskiva.

Historisk sett går dette ølet inn sammen med andre rimlige arbeiderøl: bayer, dark mild, brown ale, hvidtøl, bruin, – mørkt, litt søtt, fyldig, ernærende, billig, ferskt og moderat bittert, ikke for sterke, men gode tørsteslukkere som kan drikkes i romslig kvanta. Det var øl av og for arbeiderklassen. Det var øl som ble dårlig om det ble transportert for langt. Om dette ølet hadde overlevd forbudstiden, hadde det neppe overlevd oppgangstiden i tiårene etter andre verdenskrig – i hvert fall om vi skal ta andre øl skodd over samme lest som en indikator.

Ølintelligensiaens omfavnelse av det mørke, søte arbeiderølet er egentlig litt ufrivillig komisk. Etter at arbeiderne er døde og deres barn har konvertert til å drikke pilsner, så kommer barnebarn-generasjonen og tror de tar opp tradisjonene. Men det er ofte en forvrengning og radbrekking av tradisjonene, basert på misforståelser og antakelser. Opprinnelig var dette lokalbryggede ferskøl fra fat i store volum, mens idag presenteres det gjerne som spesialøl på flaske for et smalt men globalt feinschmeckermarked. I mangel av en tidsmaskin er en rekreert øltype en slags erstatning … som regel en temmelig dårlig erstatning, dessverre.

testing - lagt inn av Anders Christensen - 2015/8/22 08:07:45
testing
mer testing - lagt inn av Anders Christensen - 2015/9/4 21:48:59
enda mer testing
mer testing - lagt inn av Anders Christensen - 2015/9/4 21:49:07
enda mer testing

Side 2/55: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »